Avgifter

Avgifter regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet. LSS-insatser är avgiftsfria, men det kan tillkomma avgifter för mat och boende.

Boendestöd och/eller hemtjänst

För boendestöd tas ingen avgift ut.

Hemtjänst: Omvårdnadsavgift (maxtaxa) 2 044 kr/ månad 
Timpris upp till maxtaxa 306 kr/ beviljad timme

 

Bostad med särskild service för vuxna

Den enskilde betalar hyra samt egen kost om inte annat avtalats.

Möjlighet att ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan finns.

För boendeform som inte omfattas av hyreslagens regler och där ett hyresavtal inte tecknas debiteras en boendeavgift på 2 100 kr per månad.

Korttidsvistelse

Kommunen tar ut en avgift för mat vid vistelse på korttidshem.

För 2018: 112 kr/dygn, max 3412 kr/månad.

 

Särskilt boende inom socialpsykiatrin

Boendeinsatsen kan beviljas med stöd av SoL eller LSS. Har beslutet fattats med stöd av LSS gäller regelverket inom LSS, det vill säga ingen avgift.

Särskilt boende SoL:

Omvårdnadsavgift (maxtaxa) 2 044 kr/ månad

 

Turbundna resor enligt SoL

Avser resor till och från daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn.

Avgiften är 0,110 % av prisbasbeloppet per enkel resa.

Dock högst 500 kr per månad.

Maximala månadsavgiften regleras årligen mot gällande taxa för ett rabatterat månadskort på SL.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation