SIP - Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som ska upprättas tillsammans med en person, oavsett ålder, om den har insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. SIP är lagstadgad sedan 2010 i både Hälso- och sjukvårdslagen, 3 f § och Socialtjänstlagen, 2 kap 7 §.

I skriften "Samordnad individuell plan - Decenniets reform" ger föräldrar och verksamhetsföreträdare sin bild av möjligheter och svårigheter med samverkan. Läs och bli inspirerad!

Vad är SIP?

SIP är en förkortning av samordnad individuell plan och är ett verktyg för att förbättra samverkan kring barnet/ungdomen. Arbetet syftar till att:

  • Tidigt erbjuda samordnade insatser
  • Identifiera vad barnet behöver
  • Samordna insatser mellan verksamheter
  • Försäkra sig om att såväl familj som verksamheter känner till vilka insatser som pågår eller planeras
  • Lättare kunna följa barnets framsteg
  • Säkerställa att barnets och familjens behov av stöd blir tillgodosett

I SIP:en skall barnets behov av insatser tydligt framgå, vem som svarar för dem, vilka åtgärder/insatser som skall vidtas av andra aktörer och vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen. Dokumenten kan se olika ut i sin utformning, men skall alltid innehålla denna information.

Varför finns SIP?

Den som är i behov av sammansatt stöd möter en mängd olika människor i olika yrkesroller som sinsemellan kanske aldrig träffas eller utbyter information trots att det skulle gagna brukaren. Det kan handla om att avlasta brukaren/anhöriga från informationsbördan, men också om att skapa en gemensam bild av situationen, att dela kunskaper, samordna insatser så att de inte motverkar varandra samt gemensamt följa upp om situation blir bättre och diskutera vad som annars krävs för att den ska bli det. En SIP ska klargöra vem som gör vad och när det ska ske.

Vad är det för skillnad på en SIP och andra planer, exempelvis en genomförandeplan?

Den samordnade individuella planen skiljer sig från andra planer eftersom den utöver att klarlägga behov av insatser, även syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen och eventuella övriga aktörer. Genomförandeplaner, åtgärdsplaner etc. är verksamheternas egna planer, medan SIP är ett gemensamt dokument som ger en kortfattad överblick av brukarens alla insatser.

Om det redan finns en plan enligt någon annan bestämmelse eller på frivillig grund, är det tillräckligt med den planen så länge samtliga krav är uppfyllda såsom angivits i lagstiftningen. En SIP behöver med andra ord inte följa någon särskild upprättad mall för att enligt lagens mening räknas som en SIP.

När skall en SIP upprättas?

 När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska en individuell plan upprättas om de bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar.

Vem kan initiera till arbete med SIP?

En SIP enligt lagens mening inkluderar socialtjänst och hälso- och sjukvård. Dessa verksamheter, liksom individen själv, kan föreslå att en SIP görs. Skollagen talar däremot inte om SIP men även om de inte har en lagstadgad skyldighet att upprätta SIP så har de en lagstadgad skyldighet att samverka.

Brukarfokus – navet i arbetet med SIP

SIP utgår från brukaren och kallas ibland för ”brukarens plan”. En SIP görs således inte om brukaren/vårdnadshavare motsätter sig det. Den ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Det kan exempelvis vara far- och morföräldrar, kompisar och andra viktiga personer i familjens eller den enskildes liv. Vårdnadshavaren ska ges möjlighet att delta i såväl planeringen som mötena. Barnet/den unge kan också delta beroende på ålder och mognad. Barnet kanske har önskemål om vem som ska finnas med som stöd. Det är också viktigt att någon tar ansvar för att förklara vad parterna kommit överens om.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Lär dig mer om SIP

Klicka på bilden och lär dig mer om SIP!