Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)

Sigtuna kommun ska enligt skollagen löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomar mellan 16 - 20 år som är folkbokförda kommunen är sysselsatta. Det gäller för de ungdomar som hoppat av gymnasiet eller andra studier. Det gäller även för ungdomar som inte påbörjat gymnasiet efter grundskolan och de som genomfört gymnasiet utan examen.

 

Alla ungdomar mellan 16 – 20 år som gått ut IM-program utan att gå vidare till nationella program, de som gått ut med studiebevis på nationella program och de som inte nått nivå som motsvarar examen när de avslutar International Baccalaureate (IB-programmet) ska hemkommun följa upp och registreras i KAA för att erbjudas stöd. 

 

Hemkommun är skyldig att föra registrering av ungdomarnas sysselsättning samt dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.

 

Syftet med KAA

 

Syftet med KAA är i första hand att motivera ungdomar att påbörja eller att återuppta studier. 

 

Vad är hemkommunens ansvar:

 

Hemkommun är skyldig att försöka få kontakt med samtliga ungdomar mellan 16 – 20 år som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. Kontakten kan ske på olika sätt, via brev, sms, telefonsamtal och som ett sista alternativ hembesök, om inte hemkommun lyckas nå ungdomen på annat sätt.
Hemkommun är skyldig att erbjuda stöd och hjälp även till de ungdomar mellan 16 – 20 år som tackat nej till aktivitet. Dessa ungdomar kommer  få återkommande ett nytt erbjudande tills de fyller 20 år.

 

Vad kan ungdom/vårdnadshavare göra:

 

Du som är mellan 16 – 20 år, som har hoppat av gymnasiet, funderar på att hoppa av, aldrig började gymnasiet eller som gått gymnasiet utan att få en gymnasieexamen och nu vill få stöd och hjälp med att fortsätta eller påbörja studier kan själv ta kontakt med KAA.

 

Vårdnadshavare som har en ungdom hemma mellan 16 – 20 år som ingår i eller riskerar att ingå i det kommunala aktivitetsansvaret är välkommen att kontakta KAA.

 

Vad kan hemkommun erbjuda:

 

I Sigtuna kommun är det  Utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen, Förvaltnings-och gymnasiestab, KAA som har uppdraget för det kommunala aktivitetsansvaret. Inom förvaltningen finns det samlade resurser för de ungdomar mellan 16 – 20 år att som hoppat av gymnasiet eller andra studier, som inte påbörjat sina studier eller som gått klart gymnasiet utan examen. Varje enskild ungdom erbjuds stöd och hjälp med aktiviteter utifrån sina behov och intressen.

 

Aktiviteter ska främst syfta mot att återgå eller påbörja studier.

 

Aktiviteter kan exempelvis vara:

  • Samtal och rådgivning
  • Studie-och yrkesvägledning
  • Hjälp till praktik/arbete


KAA samarbetar med andra enheter inom kommunen men även med andra myndigheter. Det är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm,  Komvux, Arlandagymnasiet, socialtjänsten samt grundskolan.

Utöver det stöd som erbjuds inom kommunens KAA-organisation har Sigtuna kommun ett samarbete med Sollentuna och Upplands Väsby

Verksamhet för unga som är i behov av särskilt stöd

 

Sigtuna kommun ingår i ett samordningsförbund tillsammans med Sollentuna och Upplands Väsby. Inom ramen för  detta samarbete finns en verksamhet som riktar sig mot målgruppen unga som är i behov av ett samordnat stöd. Där kan unga som tillhör målgruppen erbjudas särskilt stöd. Verksamheten har sin lokal i Upplands Väsby, Runbyvägen 11, ca 500 meter från stationen.

Du som ungdom eller vårdnadshavare kan själv ta kontakt med samordnare för Insats Unga. Det är samordnaren för Insats Unga som gör första bedömning om du eller din ungdom kan få extra insatser genom verksamheten eller ej.  Några av exempel på aktiviteter som erbjuds: Temainriktade träffar, enskilda samtal, hjälp med myndighetskontakter, seminarier/inspirationstillfällen, anhörigtillfällen

Det är ändå alltid hemkommun som har det kommunala aktivitetsansvaret för sina ungdomar mellan 16 – 20 år.

 

Kontaktuppgifter till samordnare för verksamheten

Tina Claesson
08-518 088 67

070-198 08 67

tina.claesson@upplandsvasby.se

 

Hemsida www.finsamsuvs.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation