Sammanhållen vård vid demens

”Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom” är ett samarbetsprojekt mellan kommunens hemtjänst, biståndshandläggare, anhörigstöd, vårdcentralerna, primärvårdsrehab, minnesmottagningen samt FOUnu.

Syftet är att skapa en bättre samverkan kring personer med demenssjukdom samt ge stöd till deras anhöriga. Arbetet har resulterat i en modell. Den beskriver vem som gör vad i vårdkedjan.

Modellen visar hur samarbete och stöd kan se ut genom hela sjukdomsförloppet. Från tidiga symtom i hemmet fram till särskilt boende för personer med demens i Sigtuna kommun.

Insatser från både kommun och landsting

Då den enskilde behöver insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en så kallad samordnad individuell plan, om personen behöver det för att få sina samlade behov tillgodosedda och om personen samtycker till att planen upprättas. (2 kap. 7 § SoL och 3 § HSL).


Samplanering i hemmet- samverkan mellan Sigtuna kommun och Landstinget 

Det material (verktyg) som har tagits fram och provats av arbetsgruppen vid ett antal samplaneringar, har under hösten/vintern 2013 införts i hela kommunen. 

Verktyg för samplanering:

  • Manual för samplanering – hur ska man göra?
  • Mall för kontaktuppgifter till de personer som ger stöd, vård och omsorg, broschyr 1 och 2. Broschyr 1 för personer med sviktande minne och broschyr 2 för personer med demenssjukdom.
  • Mall för samplanering av veckans insatser hos den enskilde, veckoschema.
  • Mall för minnesanteckningar från samplaneringsmöte.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation