Mångfald och jämställdhet

Vår värdegrund

Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en
arbetsgivarpolitik med ett öppet klimat och med inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, ledarskap och mångfald. Utvecklat medarbetarskap och framtidsinriktat arbete med ledarutveckling, är viktiga delar i arbetsgivarpolitiken.

Alla anställda ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, vilket innebär att ingen medarbetare ska utsättas för diskriminering. Mångfald är att respektera och bejaka olikheter. Mångfald bland medarbetarna ska ses som en tillgång.

Mål

De övergripande målen för Sigtuna kommuns mångfaldsarbete är:

  • Sigtuna kommun är en arbetsplats fri från alla former av diskriminering och trakasserier.

  • Alla som söker arbete i Sigtuna kommun behandlas på ett likvärdigt sätt.

  • Medarbetares olikheter betraktas som tillgångar i verksamheten, varigenom mångfald och jämställdhet blir en resurs för utveckling.

  • Medarbetarna deltar i och är väl informerade om kommunens arbete med mångfald och jämställdhet.

  • Alla medarbetare upplever en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan