Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Individ- och familjeomsorgsnämnden erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för hela processen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser. Nämnden ansvarar även för hälso- och sjukvårdsinsatser inom ungdomsmottagningens ansvarsområde.

Verksamheten är indelad i följande områden:

Myndighetsavdelningen

Myndighetsavdelningen är indelad i fyra enheter och ansvarar för all myndighetsutövning gällande barn, ungdomar, familjer, vuxna missbrukare samt personer som utsatts för våld i nära relation .De ansvarar även för uppföljning av familjehem och familjehemsplacerade barn.

Förebyggande enheten

Organiserar all förebyggande verksamhet på förvaltningen och består av ungdomsmottagningen, familjecentrum, fältsekreterare och en ungdombehandlare. Denna enhet har också till uppdrag att driva olika utvecklingsprojekt.

Öppenvårdsenheten

Organiserar all öppen verksamhet i egen regi som bedrivs för barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna med missbruksproblem. Enheten består av familjeteamet, öppenvård och stödinsatser till vuxna missbrukare och deras anhöriga. Enheten erbjuder även övrigt stöd direkt i målgruppernas hemmiljö.

Boendeenheten

Organiserar och driver inackorderingshemmet Pallas som är ett boende för vuxna med missbruksproblem. Boendeenheten består även av Väringa ungdomsboende, Steninge transit och Steningevillan som är boenden för ensamkommande barn och unga. Sigtuna kommun är en ankomstkommun och ansvarar för ungdomar i transit, asyl och PUT.

Kommungemensamma resurser

Dessa verksamheter drivs gemensamt med de sju nordvästkommunerna och Sigtuna kommun är huvudman:

Socialjouren, ansvarar för att ge kommuninvånarna stöd inom ramen för individ- och familjeomsorgens verksamhet utanför kontorstid.

Stödcentrum, stödverksamhet på frivillig basis för unga brottsutsatta. Ansvarar också för den lagstadgade medlingsverksamheten.

Barnahus, här samverkar kommunerna med polismyndighet, åklagarmyndigheten och Stockholms läns landsting samt rättsmedicin när det gäller barn som blivit utsatta för allvarliga brott i nära relation.

Individ- och familjeomsorgsnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), föräldrabalken (FB) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Individ- och familjeomsorgsnämnden har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen, tillsyn över försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter samt remissinstans enligt lotterilagen.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation