Folkhälsa

Folkhälsa är det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen i ett land, ett län, en kommun eller en kommundel. Det handlar också om de mönster som finns mellan olika grupper i befolkningen. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan hos befolkningen bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt. Det gäller att skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Kommunen har en mycket viktig roll för folkhälsan eftersom kommunala beslut spelar en större roll för folkhälsoutvecklingen än sjukvårdens insatser.

Vad menas med folkhälsoarbete?

Folkhälsoarbete är de tvärsektoriella insatser som sker i samverkan mellan olika aktörer- till exempel mellan kommunens olika organ som skola och socialtjänst, landstingets hälso- och sjukvård och statens verksamheter i Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen - och som skapar förutsättningar för att främja, förebygga eller bevara folkhälsan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterad information