Årsredovisning

Årsredovisningen visar och redogör för utfallet av ett års verksamhet, hur verksamhetens finansierats och hur den ekonomiska ställningen är vid utgången av verksamhetsåret. Syftet är att ge kommuninvånarna, fullmäktige och andra intressenter information avseende kommunens utveckling. 

I budget presenteras målformuleringar, prioriteringar och resurstilldelning för verksamheterna. I årsredovisningen skall utfall i förhållande till budget speglas. Informationen ska presenteras på ett sätt som underlättar för styrning och uppföljning.

Årsredovisningen omfattar förutom den kommunala verksamheten även verksamhet som bedrivs i annan juridisk person där kommunen har ett väsentligt inflytande.

En årsredovisning består av:

  • Förvaltningsberättelse. En beskrivning av väsentliga händelser som är viktiga för bedömningen av ekonomi och ställning, förväntad utveckling och väsentliga personalförhållanden
  • Resultaträkning. Visar årets resultat
  • Balansräkning. Visar ekonomisk ställning (förhållandet mellan tillgångar och skulder) vid utgången av verksamhetsåret
  • Finansieringsanalys. Visar årets finansiella utveckling
  • Sammanställd redovisning. Avser redovisning av kommunens inklusive andra juridiska personers, där kommunen har ett väsentligt inflytande, resultat och ställning.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation