Norrsunda fornminnes- och hembygdsförening

Sigtuna kommunarkiv ska enligt sitt reglemente ”ta emot enskilda arkiv av lokalhistoriskt intresse”. Ett arkiv som mottagits som deposition är Norrsunda Fornminnes- och Hembygdsförening.

De överlämnade handlingarna omfattar tiden 1969-1996. Arkivet består av ca en hyllmeter handlingar. Bland dem bör särskilt nämnas: årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser/ årsberättelser, aktivitetsprogram och korrespondens.

Vi ska nu med hjälp av bevarade handlingar bekanta oss med föreningens verksamhet genom åren.

Norrsunda Fornminnes- och Hembygdsförening bildades 1944. Syftet med föreningen är att slå vakt om hembygden. Det är en ideell förening.

I föreningens stadgar står att föreningen har till ändamål att värna och bevara bygdens fornminnen och sådana gångna tiders alster som kommit ur bruk samt att väcka, stärka och fördjupa kärleken till och kunskapen om hembygden och dess natur.

En kulturmiljö med Intressanta byggnader

Föreningen äger några intressanta byggnader i Åshusby bl a hembygdsgården Vrån som står på sin ursprungliga plats. Vrån har tidigare varit fattigstuga och pensionärshem. Den är kulturhistoriskt renoverad med hjälp av museimän. År 1959 förvärvar föreningen Vrån från Märsta kommun för 5 000 kr. På området finns sedan 1978 en smedja. I protokoll 1974 står att föreningen från Sune Sandström erhållit som gåva en komplett uppsättning verktyg till en smedja. Gåvan var förenad med villkoret att en smedja uppföres för förvaring av verktygen. I protokoll 1975 meddelade ordföranden att man äntligen hittat en lämplig smedja. Från Österby gård, Haga har föreningen kostnadsfritt erhållit en smedja för flyttning. Flyttningen skedde 1978. Länsantikvarien rekommenderade att smedjan skulle ligga intill museet. 1981 invigdes smedjan. Andra hit flyttade byggnader är bl a Säbystugan, bystugan och en bensinstation från 1940-talet. Mera härom senare.

Ur verksamhetsberättelser

I verksamhetsberättelser har jag hittat mycket information om vad föreningen utfört. Jag har valt ut vissa år som varit mest intressanta.

I verksamhetsberättelse för 1971 står det att föreningen hade visningar av myntsamling, gamla foton och gamla almanackor. Flera ortsbor hade med sig fotografier. Enligt verksamhetsberättelse 1972 visade man en privat samling med vevgrammofoner och gamla radioapparater.

I verksamhetsberättelse för 1974 berättas att inventering av milstenar, gränsstenar, väghållarstenar och bautastenar utfördes detta år.

I verksamhetsberättelse 1976 redovisades att man bl a hade visning av kläder från sekelskiftet, veteranbils- och cykelutställning.

År 1984 fick elever från Rosersbergsskolan i klass 4 och 5 mala säd på malsten, separera mjölk, stöpa ljus och kransåga.

År 1985 fick elever smida i smedjan samt bereda lin.

År 1986 bereddes också lin och det vid Norrsunda skola sådda linet skördades (rycktes) av två klasser. En klass repade frökapslarna från det torkade linet samt lade det för rötning.  En dag tröskade man säd på handdrivet tröskverk.

År 1987 hade man en tipstavla där museiföremålen var tipsobjekt. Det slog så väl ut att man trodde att detta skulle återkomma då och då.

År 1988 hade man tjärbränning. Strumpstoppning, knyppling och brodering lärde man också ut detta år.

Ofta deltog man på julmarknaden i Sigtuna och sålde bl a honung, ljus och fågelmat.

År 1990 konstaterade man att film- och bildaftnar blivit tradition.

Sedan 1970 har man haft utställningar främst i Råbergsskolan men även i biblioteket, Sigtunaskolan och Sigtuna museum.

Som exempel på hur välbesökt hembygdsgården var kan nämnas att det år 1974 var 350 besökare förutom 8 st skolklasser.

Ur aktivitetsprogram

Ur olika aktivitetsprogram har jag också hittat intressant information.

I flera program ser man att man traditionsenligt ofta gör samma saker år efter år: kyrkmarscher med spelmän, gökotta, blomstervandringar, svamprådgivning och ljusstöpning. Föreningen arbetar med att bevara traditioner och kunskap om hantverk. Aktiviteter som växtfärgning, spånad, spinneri, vävning, repslagning, linberedning, kardning, fårklippning, vävning, skomakeri, växtfärgning, tovning, näverslöjd, korgbindning, krukmakeri, drejning, kransågning, drejning, malning av säd på malmsten och hur man gör vispar av björkris har genomförts. Hembygdspromenader är en annan återkommande aktivitet. Folkdans och spelmansträff har också anordnats då och då.

Kulturnämnden hade möte den 14 april 1969 på Deringers konditori. Alla hembygdsföreningar i Märsta kommun var inbjudna. Upplysningar om Norrsundas hembygds- och fornminnesförening gavs av den uppskattade kassören Frans Nyström: Föreningen disponerade den gamla fattigstugan i Åshusby som inretts och möblerats. Köket hade moderniserats för att kunna användas. Föreningen hade i sin ägo 300 bruksföremål.

Ur protokoll

Ur protokollen hittar man också intressant information.

Äldsta bevarade protokoll är ett årsmötesprotokoll från 2 maj 1970. Mötet hölls i Vrån. Förutom att man sedvanligt valde olika ledamöter hade man en fråga om uthyrningen av Säbystugan. Den hyrdes ut av föreningen för 700 kronor per år.

Äldsta bevarade styrelseprotokoll är daterat den 7 augusti 1970. Mötet hölls i Vrån. Här nämns Säbystugan som än så länge ligger i Vallstanäs. Man var inte nöjd med att av hyreskontraktet (se ovan) stipulerade reparationsarbeten ej var gjorda som t ex uppsättande av fönsterluckor. Ordföranden föreslog att föreningen ska förhandla med kyrkan för att få inköpa den mark som föreningens hus är beläget på. Det beslöts att en summa på 15 kronor ska upptas av medlemmar för samkväm i Vrån. Icke medlemmar fick betala 50 kronor per gång. Medlemsavgiften var 10 kronor per år.

Den 12 maj 1971 beslöts att sk herrgårdsstängsel skulle sättas upp runt Vrån.

Föreningen har ibland samarbetat med t ex naturskyddsföreningen i samband med slåtterundervisning, vuxenskolan, kyrkan och skolor. Ibland har man haft montrar i Rosersbergsskolans bibliotek.

Under årens lopp kan man läsa att föreningen behövt ekonomiskt stöd från kyrkan när man samarbetar med den.

Av protokollen framgår att hus flyttas till Vrån från olika ställen, t ex magasin och uthus.

I protokoll 1973 redogjorde ordföranden för angelägna uppgifter som behövde göras såsom inventering av milstolpar, gränsstolpar samt rivna och bortglömda torp och boställen.

År 1974 anordnades cykeltur med visning av runstenar i Skånela.

Kulturnämnden har under årens lopp gett bidrag till olika föreningar, däribland Norrsunda fornminnes- och hembygdsförening. Som exempel kan nämnas att Kulturnämnden 1982 har lämnat bidrag till föreningen med 1000 kr för skolvisningar. 13 klasser+grupper från Komvux fick visningar på hembygdsgården 1981/82.

Föreningen har skickat yttrande till kommunen om det planerade järnvägsspåret till Arlanda eftersom föreningens mark med stuga (Säbystugan) på Vallstanäs mark ska användas för det. Banverket hjälpte till med flyttning av Säbystugan till Vrån. Föreningen har fått en bod av Luftfartsverket som ska placeras i Vrån. Detta skedde 1995.  Den planerade järnvägslinjen kommer att inkräkta även i Vrån. Det blir stora bullerproblem. Jordkällaren i Vrån kommer också till skada. Den mark man går miste av ersätts med ny mark intill hembygdsgården.

Föreningen har 1995 fått 75 000 kr från Banverket för färdigställande av Säby grindstuga med bakugnar, uppsättande av skorsten, putsade väggar, el mm. Boden i Kättsta ska även byggas upp med pengar från Sture Andersson testamente. Ekonomin är knapp varför en medlemsavgiftshöjning kan bli aktuell.

År 1996 gjorde styrelsen en inspektion vid Säbystugan som genom Banverkets försorg flyttats från Säby till Vrån. Nya golv var inlagda. Bakugnar och spisar ska muras in i de båda lägenheterna. Man hjälptes åt att iordningställa Säbystugan.

Skrifter

Föreningen ger ut skrifter som t ex handlar om traktens runstenar och skriften ”Minnen från kyrka och skola” Varje år ges en årsskrift och ett aktivitetsprogram ut. Ebba Petterson var en flitig skribent.

Exempel på skrifter föreningen givit ut:
Om låtar och spelmän. Tore Sander
Kyrkan och skolan i Norrsunda från sekelskiftet. Ebba Pettersson
Sammanställning över almanackor 1841-1969 (i almanackorna kan man läsa om de olika skeendena året runt med kritter, fjäderfä och skörd på en gård). De är förvarade på hembygdsmuséet.
En julpredikan i Norrsunda kyrka 1789
Böckerna berättar om Norrsunda. Ingmar Edvardsson
Kring den gamla gästgivaregården. Emma Pettersson
Prat om mat bland annat vid sekelskiftet 1800-1900. Ebba Pettersson
Några berättelser från Norrsunda. Ebba Pettersson
Minnen från Norrsunda. Holger Almgren
Om iakttagelser inom djur- och fågelvärlden och sina egna små funderingar däröver. Ebba Pettersson
Runstenar och inskrifter i Norrsunda, Skånela, Husby Ärlinghundra och Odenala.
Barndoms- och ungdomsminnen. Ebba Pettersson
Stora Starmossen eller Hellmannarp. Sten Eklund

Nu när vi läst om föreningens aktiviteter kan man konstatera att det är en mycket livaktig förening med många eldsjälar.

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument