Fattigvården i Lunda socken 1858-1859

Lunda socken ingick i Seminghundra härad och ligger nu i Sigtuna kommuns östra del, alldeles öster om Arlanda flygplats. Under medeltiden ingick fattigvård i kyrkans och inte minst i klostrens omsorger. Efter reformationen övertogs fattigvården av staten. Under stormaktstiden bidrog adelsmän till fattigvården och uppförde hospital för fattiga och sjuka. 1686 års kyrkolag  rekommenderade församlingarna att instifta fattighus, men detta blev bara delvis genomfört. Genom 1847 års fattigvårdsförordning fick fattigvården en fastställd organisation. Enligt denna  skulle i varje församling finnas en fattigvårdsstyrelse.  

 

I Lunda församling i Sigtuna kommun redovisas inkomster och utgifter för fattigkassan i särskilda räkenskaper. Några exempel för året 1858 ger oss insyn hur fattigvården i praktiken utövades. Till inkomsterna hörde fattigprocent vid begravningar. Viss procent av kvarlåtenskapens sammanlagda värde som varje dödsbo erlade till fattigvården utgjorde fattigprocent. Fattigprocent efter Per Andersson till Christinelund uppgick till 18 öre. Vid begravningen av dragon Ek utbetalades 9 kr och 40 öre till fattigkassan. Gåvor från kyrkogångskvinnor  upptas i räkenskaperna för Lunda församlings fattigkassa 1858. Kyrkogången eller kyrktagningen var en ceremoni vid vilken kvinnor som fött barn återinträdde i församlingslivet. De betraktades som orena och nedlade offer i form av ost och bröd på ett särskilt altare i kyrkan. De gav också gåvor i form av pengar till fattigkassan. 25 öre var ett vanligt belopp. Fattigvårdsauktioner av barn redovisas också i 1858 års räkenskaper. Vid auktion efter fattighjon fick fattigkassan 38 kr och 12,5 öre. Fattigvårdsauktioner förbjöds i 1918 års fattigvårdslag. I fattigkassans utgifter upptas bl a sill till fattighjonen för 7 kr och 50 öre. I räkenskaper 1859 kan man se att fattigstugans boende utgick till belopp på vanligtvis 3 kr per person. Till reparation av fattigstugan anskaffades kalk för 1 kr och 50 öre. Ytterdörrarna målades, rummen och sydmuren rappades på fattigkassans bekostnad. Genom 1918 års fattigvårdslag reformerades verksamheten bl a blev fattigstugorna ålderdomshem. År 1956 ersattes fattigvårdslagen med lagen om socialhjälp, under senare tid kallat försörjningsstöd. Fattigkassans bevarande räkenskaper ger oss en föreställning om livets hårda villkor för de fattiga i Lunda socken 1858-1859. Många namn i bygden passerar revy.                             

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan