Vattenverksamhet

För att få göra arbeten i eller nära vatten kan det krävas tillstånd för vattenverksamhet och dispens från strandskydd, enligt miljöbalken. Arbeten i strand- och vattennära områden även kan beröras av annan lagstiftning.

Arbeten i ett vattenområde, exempelvis muddring eller anläggande av en brygga eller pir, betraktas enligt miljöbalken som vattenverksamhet. En viktig förutsättning för att få bedriva en vattenverksamhet är att man äger det område där verksamheten ska bedrivas eller har avtal med fastighetsägaren till området om att verksamheten får utföras.

Det är alltid utövaren av vattenverksamheten som har ansvaret för att avgöra om tillstånd behöver sökas och som har bevisbördan om en tvist uppstår.

Vad är vattenverksamhet?

  • Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge
  • Avvattning av mark
  • Leda bort grundvatten eller öka grundvattenmängden genom tillförsel av vatten
  • Uppförande av anläggningar i vattenområden definieras som vattenverksamhet.

Exempel på vattenverksamheter är anläggning av pirar, dammar, bryggor, vägtrummor, erosionsskydd i vattendrag, broar i vatten, grävning och muddring, rensning av vattendrag, dikning och annan markavvattning, uttag av vatten, utläggning av undervattenskablar, vattennivåreglering i sjöar samt bortledning av grundvatten för att exempelvis bygga vägar, tunnlar, underjordsgarage mm. Även utrivning av dessa anläggningar betraktas som vattenverksamhet.

 

Olika beslutsnivåer

Vattenverksamheter regleras av miljöbalken i tre nivåer – tillstånd, anmälan eller undantag. Utgångspunkten är att det krävs tillstånd av miljödomstolen. En ansökan föregås av ett samråd med Länsstyrelsen och de enskilda som kan bli berörda. Ansökan ska bland annat innehålla en teknisk beskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning.

Kostnaden för en ansökan består av ansökningsavgift, kungörelser i tidningar, eventuell konsulthjälp för att ta fram ansökningshandlingar samt motpartens kostnader vid miljödomstolens huvudförhandling.

För vissa mindre vattenverksamheter anmäls till Länsstyrelsen. En anmälan är inte lika omfattande som en tillståndsansökan. Länsstyrelsen tar då ställning till vilken påverkan vattenverksamheten kan antas ha på allmänna och enskilda intressen. Vid behov kan Länsstyrelsen besluta om att skyddsåtgärder ska vidtas vid arbetet för att skydda miljön och enskilda intressen. En anmälan ska bland annat innehålla en beskrivning av bottenförhållandena på platsen, det tekniska utförandet samt en redogörelse för påverkan på enskilda intressen. Anmälan är förknippad med en avgift på 1350 kronor.

Slutligen finns en undantagsregel som säger att om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom verksamheten behövs varken tillstånd eller anmälan. Kravet på att det ska vara uppenbart att ingen negativ påverkan uppstår är väldigt starkt. 

Ta gärna kontakt med Länsstyrelsen om du har frågor angående arbeten i vattenområden. Du kan också hitta information på Länsstyrelsens hemsida.

Dispens från strandskyddet

Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och för framtida generationer ska vara tillgängliga för friluftslivet samt att goda livsvillkor för djur- och växtlivet ska bevaras. I Sverige gäller generellt strandskydd inom 100 meter från strandlinjen. Detta innefattar både 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. Inom oexploaterade områden är strandskyddet ofta utökat till 300 meter. I område med detaljplan kan förhållandena vara annorlunda.

Strandskyddsbestämmelserna innebär ett förbud mot att uppföra nya byggnader och ändra användning av befintliga byggnader. Förbudet gäller också mot anläggningar och anordningar som bryggor, kajer, båthamnar, schakt eller utfyllnad, nedläggning av ledningar med mera.

Kommunerna, och för vissa områden Länsstyrelsen, kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. I de fall tillstånd söks för vattenverksamhet kan miljödomstolen samtidigt pröva frågan om dispens från strandskyddet. För frågor om dispens och strandskydd på din fastighet kontaktar du stadsbyggnadskontoret. På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om strandskyddet och särskilda skäl för dispens.

Muddermassor och bryggor

Uppläggning av muddermassor på land måste anmälas till och godkännas av miljö- och hälsoskyddskontoret eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Dumpning/deponering av avfall/muddermassor i vattenområde är förbjudet inom svenskt sjöterritorium. Dispens från dumpningsförbudet kan sökas hos Naturvårdsverket. Observera att med vattenområde avses det område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

För att bygga en brygga, och i vissa fall för uppläggning av muddermassor, kan det krävas bygglov samt strandskyddsdispens. Mer information kan fås på stadsbyggnadskontoret.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar