Oxundasjön

Ekologisk status i Oxundasjön

Den ekologiska statusen i Oxundasjön bedöms vara måttlig, där den utslagsgivande kvalitetsfaktorn är växtplankton och fisk. Totalfosforhalten i Oxundasjön varierar under året och i augusti 2017 motsvarade halterna otillfredsställande status. Oxundasjön tillförs höga halter löst fosfor från Norrviken, Edsviken och närliggande samhällen. Eventuellt frigörs även fosfor från sjöns sediment. En djupare beskrivning av bedömda kvalitetsfaktorer och tillståndet i Oxundasjön finns att läsa i Oxunda vattensamverkans årsrapport och i databasen VISS, Vatteninformationssystem Sverige.

Ekologisk status i Oxundasjön: Måttlig

Utslagsgivande kvalitetsfaktor: Växtplankton och fisk

Den ekologiska statusen klassificeras på en femgradig skala: Hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.

PCB

Under 2013 uppmärksammades att Oxundasjöns sediment innehöll mycket höga halter av miljögiftet PCB (polyklorerade bifenyler). Med anledning av detta genomfördes ytterligare undersökningar. Provtagningar av fisk har visat mycket höga halter av PCB och därför avråder miljö- och hälsoskyddskontoret starkt från konsumtion av fisk fångad i Oxundasjön. Dock föreligger det ingen risk att bada eller att komma i kontakt med sediment från Oxundasjön. Hälsosrisken begränsas endast till att konsumera fisk från sjön. Samma rekommendationer som för Oxundasjön gäller också för Oxundaån. Läs mer om arbetet med PCB i Oxundasjön och Rosersbergsviken.

Läs mer

Oxunda vattensamverkans årsrapport

VISS, Vatteninformationssystem Sverige 

Oxunda vattensamverkan 

Klassificering av ekologisk status 

Mätdata finns på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan