Märstaån

Ekologisk status i Märstaån

Märstaån uppnår måttlig ekologisk status. Den ekologiska statusen avseende näringsämnen är dock god och avseende försurning är statusen hög. Kvalitetsfaktorerna kiselalger och bottenfauna uppnår dock endast måttlig status. Den samlade bedömningen blir därför att den ekologiska statusen är måttlig.

Provtagning görs även i Märstaåns delgrenar, det vill säga de vattendrag som rinner till Märstaån. Dessa är Halmsjöbäcken, Kättstabäcken, Odensalabäcken och Rosersbergsbäcken. Läs mer om vattenkvaliteten i Märstaåns delgrenar.

Ekologisk status i Märstaån: Måttlig

Utslagsgivande kvalitetsfaktor: Kiselalger och bottenfauna

Den ekologiska statusen klassificeras på en femgradig skala: Hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.

Läs mer

Årsrapport Märstaåns vattensamverkan

VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Kiselalger i Stockholms län 2017

Klassificering av ekologisk status

Mätdata finns på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan