Hargsån

Ekologisk status

Hargsån uppnår måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras på artsammansättningen av kiselalger. Läs mer om provresultaten i Oxunda vattensamverkans årsrapport eller på  VISS, Vatteninformationssystem Sverige.

Ekologisk status i Hargsån: Måttlig

Utslagsgivande kvalitetsfaktor: Kiselalger

Den ekologiska statusen klassificeras på en femgradig skala: Hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.

Läs mer

Oxunda vattensamverkans årsrapport

VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Oxunda vattensamverkan

Klassificering av ekologisk status

Mätdata finns på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan