Fysingen

Ekologisk status

Sjön Fysingen har måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras på artsammansättningen av växtplankton. Totalfosforhalten i Fysingen är låg och uppnådde god status år 2017. Under perioden 2003−2017 har dock en långsam ökning av halterna skett. En djupare beskrivning av bedömda kvalitetsfaktorer och tillståndet i Fysingen finns att läsa i Oxunda vattensamverkans årsrapport och i databasen VISS, Vatteninformationssystem Sverige. Fysingen ingår i det nationella miljöövervakningsprogrammet för sjöar.

Ekologisk status i Fysingen: Måttlig

Utslagsgivande kvalitetsfaktor: Växtplankton

Den ekologiska statusen klassificeras på en femgradig skala: Hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.

Läs mer

Oxunda vattensamverkans årsrapport

VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Oxunda vattensamverkan

Klassificering av ekologisk status

Mätdata finns på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan