Vattenkvalité - Kommunens arbete och ansvar

Sigtuna kommun arbetar aktivt med vattenvård där målet är att sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk och kemisk status. För att uppnå målet har vi ett brett samarbete med närliggande kommuner och verksamhetsutövare.

Miljöövervakning i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun ingår i Märstaåns vattensamverkan samt i Oxunda vattensamverkan. Målet med samverkansgrupperna är att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag. Inom både Märstaåns vattensamverkan och Oxunda vattensamverkan bedrivs miljöövervakning, det vill säga regelbunden provtagning och analys av vattenkvalitén.

Märstaåns vattensamverkan

I Märstaåns vattensamverkan ingår, förutom Sigtuna kommun, även Swedavia, Stockholm Exergi, Sigtuna Återvinning AB (SÅAB), Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB), Beckers Industrial Coatings AB och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Sedan 2012 bedriver Märstaåns vattensamverkan ett miljöövervakningsprogram med provtagning varje månad i Märstaån och dess delgrenar - Rosersbergsbäcken, Odensalabäcken, Kättstabäcken och Halmsjöbäcken.

Oxunda vattensamverkan

I Oxunda vattensamverkan ingår alla kommuner som ligger inom Oxundaåns avrinningsområde. Dessa är Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Täby kommun samt Järfälla kommun. De sjöar och vattendrag i Sigtuna kommun som ingår i miljöövervakningsprogrammet är FysingenHargsånOxundasjönOxundaån och Verkaån. Provtagningar görs två gånger per år i sjöarna. I vattendragen undersöks klorofyllhalten varje år och kiselalger vart tredje år.

Läs årsrapporter från Oxunda vattensamverkan och Märstaåns vattensamverkan.

Viktigt att åtgärda källorna till föroreningar

Den viktigaste åtgärden för att förbättra vattenkvalitén i en sjö är att åtgärda orsaken till föroreningen av vattnet. Många källor är diffusa, vilket innebär att det inte finns en stor utsläppskälla utan många små.

Kommunen anlägger reningsdammar

Sigtuna kommun arbetar med att minska tillförseln av föroreningarna till våra sjöar och vattendrag exempelvis genom att anlägga reningsdammar för dagvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor, det vill säga från vägar, tak och andra asfalterade eller hårda ytor. Kring sjöarna arbetar vi bland annat med bete för att återskapa öppna strandängar och minska igenväxningen. 

Ekologisk status

Sedan år 2000 finns gemensamma normer inom EU för att bedöma vattenkvalitén i sjöar och vattendrag. Målet är att allt vatten inom EU ska uppnå minst god status, vilket är ett mått på vattenkvalitén.  

Regelbundna provtagningar

Genom regelbunden provtagning av sjöar och vattendrag följer vi hur våra vatten mår. Utifrån mätningar av olika faktorer klassas vattnens ekologiska status på en femgradig skala. För den samlade bedömningen av en sjös eller ett vattendrags ekologiska status vägs de olika faktorerna ihop, där den faktor med lägst klassificering oftast styr. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om hur bedömningen och klassificeringen görs samt mätdata som finns på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument