Avrådan att äta fisk från Oxundasjön och Rosersbergsviken

2017-11-01

Mätningar visar höga halter av PCB i fisk från Oxundasjön och Rosersbergsviken. Kommunerna i Upplands Väsby och Sigtuna går nu gemensamt ut med en avrådan från att äta fisk från vattendragen.

Kartbild över Oxundasjön och Rosersbergsviken

Förhöjda halter av PCB i Oxundasjön kan härledas till industrier som fanns i området Messingen under första halvan av 1900-talet. De första proverna togs 2013 och sedan dess har en ansvarsutredning pågått under ledning av Upplands Väsby kommun, Länsstyrelsen i Stockholm, svenska miljöinstitutet samt konsulter och jurister. Syftet med utredningen är att hitta ansvariga för utsläppen samt att redogöra för tidpunkten och orsaken till de förhöjda halterna. Ett samarbete finns mellan Upplands Väsby kommun och Sigtuna kommun eftersom Oxundasjöns och Rosersbergsvikens geografiska läge berör båda kommunerna.

Vad är PCB?

PCB, polyklorerade bifenoler, är ett samlingsnamn för cirka 200 svårnedbrutna ämnen. PCB är giftigt, fettlösligt och lagras i fettvävnader hos människor och djur. Fisk och säl är värst drabbade, vilket gör att människor och djur som äter fisk även kan påverkas. Långvarig exponering av PCB är hälsoskadligt och kan påverka människors immunförsvar, orsaka hudförändringar och vara cancerframkallande.

PCB har använts i bland annat kondensatorer, transformatorer och som mjukgörare i fogmassor. 1978 förbjöds användning av ämnena i nya produkter och fasades stegvis ut. Ett totalförbud infördes 1995. PCB bryts ned långsamt och har trots restriktionerna fortfarande en negativ inverkan på miljön.

Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om PCB och dess påverkan på människa och miljö.

Avrådan från konsumtion av fisk

De berörda kommunerna har gemensamt gått ut med en avrådan från konsumtion av fisk från Oxundasjön och Rosersbergsviken då halterna överskrider Livsmedelsverkets riktvärden för saluföring av fisk.

Området är prioriterat av Länsstyrelsen för förorenade områden i Stockholms län och Upplands Väsby kommun undersöker nu möjligheter till att sanera Oxundasjön. Innan det arbetet kan inledas måste föroreningens risker vägas mot kostnaderna.

Läs mer om utredningar och det pågående arbetet på Upplands Väsby kommuns webbplats

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation