Arbetet mot ett bättre vatten

Sigtuna kommun arbetar aktivt med vattenvård där målet är att sjöar och vattendragen ska uppnå god ekologisk och kemisk status. För att uppnå målet har vi ett brett samarbete med närliggande kommuner och verksamhetsutövare.

Viktigt att åtgärda källorna till föroreningar

Den viktigaste åtgärden för att förbättra vattenkvaliteten i en sjö är att åtgärda orsaken till föroreningen av vattnet. Många källor är diffusa, vilket innebär att det inte finns en stor utsläppskälla utan många små. Att minska utsläppen till vatten är något vi alla måste hjälpas åt med.

Kommunen anlägger reningsdammar

Kommunen arbetar med att minska tillförseln av föroreningarna till våra sjöar exempelvis genom att anlägga reningsdammar för dagvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor, det vill säga från vägar, tak och andra asfalterade eller hårda ytor. Kring sjöarna arbetar vi bland annat med bete för att återkskapa öppna strandängar och minska igenväxningen. 

Gemensamt regelverk inom EU

Sedan år 2000 finns gemensamma normer inom EU för att bedöma vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Målet är att allt vatten inom EU ska uppnå god vattenkvalitet till år 2027. Arbetet utgår ifrån hur vattnet rinner, oavsett län- eller kommungränser.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan