Önskemål om fällning av träd på kommunal mark

Fastighetsägare som av någon anledning önskar få naturmark gallrad eller träd nedtagna på kommunens mark ska lämna in en skriftlig ansökan till stadsbyggnadskontoret. I ansökan ska ett skriftligt medgivande från berörda grannar bifogas. Ansökningar som inkommer mellan den 15 oktober och den 15 mars bedöms inom 10 arbetsdagar. Inkommer de efter den 15 mars bedöms de efter 15 oktober.

Stadsbyggnadskontoret gör en sammanvägd bedömning av de olika intressena, de allmänna och de enskilda, och avslår eller tillstyrker ansökan med motivation. Denna bedömning utförs alltid på plats och säkerhetsrisker prioriteras. Vid tillstyrkan utförs gallrings- eller trädfällningsarbetena i huvudsak under vintersäsong.

Farliga träd eller andra akuta säkerhetsrisker besiktigas för bedömning av åtgärd senast tre arbetsdagar efter anmälan.

Ansökan skickas till:

Sigtuna kommun
Stadsbyggnadskontoret
195 85 Märsta

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation