Cisterner

Cisterner kan med tiden bli utsatta för olika angrepp. Stålcisterner kan rosta och plastcisterner kan ta skada av sättningar i marken. Som ägare till en cistern är man ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Genom regelbundna besiktningar kan man undvika utsläpp av olja orsakat av läckande cisterner.

Det är oftast svårt att själv se i vilken kondition en cistern är. Det kan också vara svårt att upptäcka mindre läckor från cisterner. Oljeläckage riskerar att skada grundvatten och dricksvatten. Skadorna kan vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader.

Installation

Om du ska installera en cistern, ovan eller i mark, som rymmer mer än 1 kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och hälsoskyddskontoret i god tid innan installationen. Cisterner som installeras inomhus, ovan mark är undantagna från kravet på anmälan.

Bor du inom vattenskyddsområde ska anmälan göras om cisternen rymmer mer än 250 liter. Inom vattenskyddsområde ska även inomhuscisterner anmälas. När cisternen kommit på plats ska en installationskontroll utföras av ackrediterat kontrollorgan. Ackrediterade kontrollorgan hittar du på SWEDACs hemsida, se relaterad information till höger, sök på ackrediteringsområde "Cisterner – öppna".

Återkommande kontroll

Återkommande besiktning av cisternen ska ske med ett visst intervall, beroende på typen av cistern. Alla besiktningar ska utföras av ackrediterat företag. Cistern med korrosionsskydd (K-cistern) ska besiktigas vart tolfte år och besiktning av cistern utan korrosionsskydd (S-cistern) ska ske vart sjätte år.

Om cisternen ligger inom vattenskyddsområde ska besiktning ske vart sjätte år för K-cistern och var tredje år för en S-cistern. En kontrollrapport ska kunna visas upp för miljö- och hälsoskyddskontoret vid begäran.

Cistern som tas ur bruk

När cisternen tas ur bruk ska detta anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Cisternen skall vara tömd och rengjord. Underjordiska cisterner bör tas upp och lämnas för skrotning. Om det av någon anledning inte är möjligt bör de fyllas med sand. Åtgärder ska vidtas så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Vissa nivåmätare kan innehålla kvicksilver och dessa skall monteras bort och lämnas till en miljöstation som farligt avfall. Blankett för intyg om cistern som tas ur bruk hittar du under relaterad information till höger.

Blanketter

Blanketter för anmälan om installation av ny cistern, samt cistern som tas ur bruk, hittar du under relaterad information till höger.

Taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för prövning av tillstånd och anmälningar samt för kontroller och tillsyn enligt miljöbalken. Du kan läsa mer om taxor under relaterad information till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Relaterade länkar