Bekämpningsmedel

Med bekämpningsmedel menar man en produkt eller en organism som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på människors hälsa eller egendom. Det är alltså vad man ska använda det till som avgör om något är ett bekämpningsmedel.

Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalieinspektionen (KemI) för att få säljas eller användas. När ett kemiskt bekämpningsmedel godkänns av KemI placeras det i behörighetsklass 1, 2 eller 3. För den som i sitt yrke sprider kemiska bekämpningsmedel i klass 1 eller 2 utomhus krävs behörighetsutbildning. Klass 3 får vem som helst använda utan att tillstånd eller anmälan krävs.

När man använder bekämpningsmedel måste man ha vissa kunskaper om vilka regler som gäller för det bekämpningsmedel som ska användas. T ex om vilka skyddsavstånd som krävs för att undvika att växtskyddsmedel transporteras till diken och andra vattendrag. Men även om lämplig utrustning samt om anmälan eller tillstånd ansökan behövs göras till tillsynsmyndigheten innan spridning. Den som använder kemiska bekämpningsmedel ska även känna till och följa principen om ”Integrerat växtskydd” (en hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel enligt artikel 55 i EU-förordningen 1107/2009). Detta för att minska mängden kemiska bekämpningsmedel och försöka välja andra metoder som t.ex. mekanisk bekämpning som harvning, insådd, plocka ogräs för hand m.m. välja andra växt sorter istället. Miljöbalkens 2 kapitel, de så kallade hänsynsreglerna, gäller också för alla som använder bekämpningsmedel privat eller yrkesmässigt. Hänsynsreglerna innebär att man ska tänka på vilka åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön utifrån hur det ser ut på platsen där man vill använda bekämpningsmedlet.

Ny lagstiftning har införts om användning av kemiska bekämpningsmedel som också ställer en del nya krav, för att se mer information om vad som gäller klicka här.

Bekämpningsmedel ska alltid förvaras så att det inte finns någon risk att det vid en spillolycka kan läcka ut kemikalier och skada miljö och hälsa. Bekämpningsmedel ska även förvaras inlåst. Absorberingsmaterial som kan suga upp kemikaliespill och säkerhetsdatablad ska finnas där bekämpningsmedel förvaras. Säkerhetsdatablad är information om en produkts giftighet och vad som ska göras vid en eventuell olycka.

Information vilka medel som är godkända av Kemikalieinspektionen, mer om integrerat växtskydd och hur du använder bekämpningsmedel finner du på Jordbruksverkets och Kemikalieinspektionens samt Greppa Näringens hemsida.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade länkar

Relaterade länkar