Miljöfarlig verksamhet

I Sigtuna kommun finns många verksamheter där miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar. Det gäller allt ifrån stora industrier till bensinmackar, täkter och värmepumpar.

Som tillsynsmyndighet följer nämnden upp hur företag sköter sin verksamhet och att tillstånd och försiktighetsmått följs. Det innebär bland annat inspektioner och granskning av företagets egenkontroll,

Se mer information om egenkontroll i menyn till vänster. 

I samband med nyetableringar och förändringar ska verksamheten prövas ur miljö- och hälsosynpunkt så att omgivningen tar så lite skada som möjligt av företagets verksamhet.

Utsläpp till luft, vatten och mark samt buller är exempel på miljöstörningar som kan uppkomma. Utifrån handlingar som beskriver lokalisering, produktion, råvaror, avfall och utsläpp med mera bedöms vad som kan vara godtagbart för verksamheten. Miljötillsynen utgår ifrån regler i miljöbalken.

Prövning av miljöfarliga verksamheter

Olika miljöfarliga verksamheter listas i miljöprövningsförordningen (2013:251). Verksamheter som klassas som A- verksamheter söker tillstånd hos miljödomstolen, B- verksamheter söker tillstånd hos länsstyrelsen och C-verksamheter ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

För anläggningar som inte behöver söka tillstånd eller anmäla sin miljöfarliga verksamhet, s.k. U-anläggningar, innebär tillsynen en kontroll av att verksamheten bedrivs inom de gränser som miljöbalken tillåter. Även för dessa anläggningar kan ett egenkontrollprogram vara aktuellt.

Verksamheter med särskilt hög risk

Becker Industrial Coatings AB, NCC Industry AB (bergtäkt Långåsen),  A Flygbränslehantering och Svevia AB (bergtäkt Laggatorp) är fyra företag inom Sigtuna kommun vars verksamhet bedöms ha särskild hög risk.  Enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k. SEVESO-lagstiftningen, skall allmänheten bli särskilt informerad om en olycka skulle ske vid dessa verksamheter. Brandkåren i Attunda har mer information om detta, se länk under relaterad information till höger.  

Blanketter för miljöfarlig verksamhet

Du hittar blankett för miljöfarliga verksamheter i blankettarkivet, se länk under relaterad information till höger.  

Taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut avgifter för prövning av tillstånd och anmälan samt för tillsyn och kontroll. Läs mer om taxor under relaterad information till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Relaterade länkar