Vad är radon?

Radon är en så kallad ädelgas som kan finnas naturligt i mark, i vatten och i vissa byggnadsmaterial. Du kan inte se, känna eller lukta dig till om radon finns inne i din bostad. För att upptäcka om det finns radon i din bostad måste du mäta. Man mäter radonhalten i antal Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3), 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per kubikmeter luft.

Radonet är en luktlös och färglös gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. När radonet i sin tur sönderfaller så bildas radondöttrar. De kan vi människor få i oss till exempel om vi vistas inomhus i byggnader med radon i eller om vi har radon i dricksvattnet. Det är just sönderfallen som avger strålning och det är strålningen som är farlig för våra celler och som kan medföra en ökad risk för cancer. Exempelvis så kan radonet och radondöttrar följa med luften in i luftrören och ner till lungorna när vi andas, då kan cellerna i lungorna skadas och det finns risk för att man kan utveckla lungcancer.

Vilka hälsorisker finns med radon?

Höga radonhalter eller att vistats en kort period i ett hus med höga radonhalter innebär inte ett akut hälsoproblem, men ju längre tid du tillbringar i ett hus som har problem med radon och ju högre radonhalterna är desto större risk utsätter du dig för. Kombinationen rökning och exponering för radon ökar hälsoriskerna. Så om du är rökare så löper du större risk att drabbas av lungcancer på grund av radon, och det gäller även om du är utsatt för passiv rökning.

Varifrån kan radongasen komma?

  • Berggrunden som fastigheten är byggd på. Radon från marken kan läcka in i byggnaden via otätheter i grunden samt där rör och kablar kommer in i huset. Är byggnaden dessutom dåligt eller felaktigt ventilerad kan höga radonhalter uppkomma i inomhusluften.
  • Byggnadsmaterialet. Bland byggnadsmaterialen är så kallad blåbetong den största källan till radon. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975. Många hus som är byggda med källare eller suterrängvåning under den här tiden kan innehålla blåbetong. Höga radonhalter kan också finnas i vanlig betong om cementen blandats med sten, sand eller grus som innehåller hög radonhalt.
  • Fyllnadsmaterial, som grus och sten, som använts vid husbygget.
  • Dricksvatten från brunnar borrade i berggrund med höga radonhalter. För att läsa mer om enskilt dricksvatten kan du klicka på länken Enskilt dricksvatten under relaterad information till höger. 

Markradonkarta Sigtuna kommun

På miljö- och hälsoskyddskontoret finns tillgång till kartmaterial som visar på generell förekomst och risk för att radon finns i mark och berggrund inom kommunen. Du kan ringa eller skicka e-post med fastighetsbeteckning och få uppgift om risken för markradon.

Trots att ett hus ligger inom ett lågriskområde för markradon kan radonhalten inomhus vara över 200 Bequerel (Bq) per kubikmeter luft. Avgörande för radonhalten inomhus är hur huset är byggt och av vad. Är grunden tät? Fungerar ventilationen normalt? Misstänker du att huset är byggt av blåbetong? Miljö- och hälsoskyddskontoret rekommenderar att man genomför en radonmätning om man inte har gjort det tidigare för att kontrollera radonhalten i sin bostad.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar