Egenkontroll

Egenkontrollprogram är ett samlingsnamn för det dokument med rutiner för miljö- och hälsoskyddsfrågor samt med rutiner för hur man kontrollerar sin verksamhet.

Ett dokumenterat egenkontrollprogram är en förutsättning för att du som driver verksamheten ska kunna bedöma vilka risker sett till miljön och människors hälsa som finns med din verksamhet och för att kunna vidta förebyggande åtgärder. Du kan även se ett egenkontrollprogram som ett hjälpmedel för att säkerställa och på sikt förbättra kvalitén i din verksamhets lokaler. Ett väl fungerande egenkontrollprogram och egenkontrollarbete kan leda till bättre kontroll och att man förebygger problem t.ex. att man rättar till fel innan skador har uppstått eller blivit för omfattande. Detta kan för din del innebära minskade kostnader på längre sikt.

Du som driver en verksamhet ska visa hur du arbetar för att minska risken för påverkan på människans hälsa och miljön. Du ska också visa att du har tillräckliga kunskaper för att uppfylla de krav som finns i miljöbalken. Därför måste du bedriva egenkontroll.

Arbeta förebyggande – vad innebär egenkontroll?

I samband med införandet av miljöbalken den 1 januari 1999 så tillkom ett utökat ansvar för verksamhetsutövare och fastighetsägare. Lagstiftningen fungerar förebyggande genom att ställa bindande krav på den som driver verksamhet eller vidtar åtgärder att skaffa sig kunskaper och kontrollera verksamheten för att fortlöpande motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det innebär att du som bedriver sådan verksamhet där olägenheter kan uppstå ska genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla dig underrättad om verksamhetens påverkan på miljö och hälsa.

Att bedriva egenkontroll är något som alla verksamhetsutövare ska göra. Så fort en verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalkens lagstiftning så gäller kraven på egenkontroll. Det gäller även om du inte har en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. Kraven på egenkontrollens utformning och den dokumentation som behövs ska anpassas utifrån verksamheten men ändå omfatta det som behövs för att miljöbalkens regler ska följas. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontroll.

Egenkontrollen kan samlas i något som kallas för egenkontrollprogram som ska vara ett levande dokument som anpassas till verksamheten. Att ha egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som kräver god planering, uppföljning av utförande och förändring om behov finns. Som verksamhetsutövare kan du ta hjälp av några ledande frågor när du arbetar med egenkontroll:

  • Vilka rutiner har vi i verksamheten? Behöver vi uppdatera rutinerna eller ta fram nya rutiner? Finns det rutiner vi inte längre behöver eller använder?
  • Är våra rutiner kända av alla som jobbar i verksamheten? Hur används våra rutiner?
  • Vilket är resultatet av våra rutiner? Uppfyller vi lagstiftningens krav?

Du kan läsa mer om vad som gäller för verksamhetsutövarens egenkontroll och vilka krav som ställs i förordning 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll, till höger kan du hitta en länk till förordningen.  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Relaterade länkar