Nedgrävning av häst

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till förbränning hos en godkänd mottagare, men för hästar gäller ett undantag. De kan grävas ned  om man följer kommunens anvisningar.

I och med nya föreskrifter som trätt i kraft den 1 februari 2015 har Jordbruksverket genomfört en rad förenklingar. Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ned döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer. Ta kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret om du avser att gräva ned en död häst.

Nedgrävningen ska ske där riskerna för miljön, smittspridning och olägenheter för människor är så små som möjligt. Det får inte medföra risker för vatten, mark, växter och djur eller leda till lukt och andra olägenheter. Nedgrävning måste också ske så snart som möjligt efter det att djuret avlidit. Vid låga temperaturer och under en kortare tid kan det accepteras att djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn innan den hämtas för förbränning.

Tänk på följande vid val av plats

Platsen ska väljas så att det inte finns risk för förorening av vattentäkt, grundvatten, vattendrag, sjö eller hav. Platsen bör väljas utifrån följande kriterier och nedgrävning måste kunna ske på sådant djup att djur inte kan gräva upp och komma åt kadavret:

 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Kontrollera noggrant att inga dricksvattenbrunnar finns i vattnets strömningsriktning (nedströms).
 • Välj en plats som innebär ett avstånd på minst 100 m från närmaste dricksvattenbrunn, sjö, bäck eller annat vattendrag.
 • Håll minst 100 meters avstånd till bostadshus och plats för djurhållning.  
 • Jorden bör vara väldränerad. Hästen får inte hamna under grundvattenytan.
 • Marken bör vara plan, sluttningar bör undvikas.
 • Den grop som grävs bör vara så djup att djurkroppen kan täckas med minst 1,5 m jord ovan. Detta innebär att för en normalstor häst bör gropen vara ca 2-3 m bred och 2,5-3 m djup.
 • Graven ska täckas med jord som packas ordentligt, så att inga rovdjur kan gräva upp kadavret. Platsen bör märkas ut, t ex med en stor sten.
 • Transport till platsen måste kunna ordnas på ett säkert sätt.
 • Om hästen ska grävas ned på annans mark behövs markägarens godkännande.

Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret

Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om du ska gräva ned en död häst. Vid en planerad avlivning är det bra om miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktas i god tid innan. Miljö- och hälsoskyddskontoret vill ha information om:

 • hur nedgrävningen ska ske enligt ovanstående kriterier
 • en karta med platsen markerad
 • fastighetsbeteckning
 • anledningen till att hästen avlidit
 • kontaktuppgifter till den som avser att gräva ned hästen samt markägaren

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Läs mer

Läs mer