Vägtrafikbuller

Vägtrafikbuller i Sigtuna kommun kommer i stor utsträckning från genomfartstrafik på E4:an och andra större vägar. Men även den lokala trafiken kan ge upphov till störningar.

Vem har hand om vägen?

Trafikverket är väghållare för alla statliga vägar, t ex E4:an och väg 263. Enligt riksdagsbeslut arbetar Trafikverket långsiktigt enligt en åtgärdsplan för att minska bullerstörningarna från deras vägar. De mest bullerutsatta bostäderna åtgärdas först. Vid val av åtgärder görs en bedömning av hur allvarlig störningen är och kostnader för att åtgärda störningen. Mer information finns på Trafikverkets hemsida.  

Stadsbyggnadskontoret är väghållare för kommunala vägar. Ett arbete pågår med att kartlägga bullerutbredningen utmed vägarna i kommunen.

Jag är störd av vägtrafikbuller, vad gör jag?

Det är verksamhetsutövaren som har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet. Den som är störd av buller tar i första hand kontakt med verksamhetsutövaren:

  • Statliga vägar: Trafikverket, tel 0771-921 921
  • Kommunala vägar: Stadsbyggnadskontoret, tel 08-591 260 00

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn av vägtrafikbuller

Om den som är störd inte får gehör för sina synpunkter vid kontakt med väghållaren, kan frågan överlämnas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Kontoret kontaktar verksamhetsutövaren. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan t.ex. fatta beslut om utredning eller begära att bullerskyddsåtgärder ska vidtas. Nämnden kan även göra den bedömningen att det är orimligt att kräva skyddsåtgärder mot störningen. Nämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation