Buller från motorsportbanor

Den som bedriver verksamhet vid en motorbana eller liknande anläggning där buller uppkommer ansvarar för att genomföra bullerberäkningar eller bullermätningar. Bullerberäkningar ger oftast ett mera tillförlitligt resultat än mätningar och används därför i första hand.

Riktvärden för buller

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från motorsport- och bilprovningsbanor. Du kan läsa mer om riktvärdena i Naturvårdsverkets Allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon (NFS 2004:16).

Riktvärden för bullerbegränsning vid motorbanor
Område Maximal ljudnivå i dBA ("fast")
Helgfri mån-lördag kl 07-19 Kväll kl 19-22 samt sön- & helgdagar kl 07-19 Natt kl 22-07
Bostäder för permanent boende och fritidshus (vid fasad) 60 55 Nattetid bör bullrande verksamhet inte förekomma vid motorsportbanor
Vårdlokaler (vid fasad) 55 50
Undervisningslokaler (vid fasad) 55 50
Friluftsområden* 55 50

*) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter förekommer som t.ex. skjutbanor eller fritidsbåtstrafik.

Tabellens värden gäller utomhus vid byggnader respektive inom friluftsområden. Bullerberäkningar och bullermätningar bör utföras av en person som har kunskap om beräknings- eller mätmetodik för att utredningen ska bli riktigt gjord.

Jag är störd av buller från motorsportbanor, vad gör jag?

Det är verksamhetsutövaren som har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet. Den som är störd av buller tar i första hand kontakt med verksamhetsutövaren och påtalar störningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens roll

Om den som är störd inte får gehör för sina synpunkter vid kontakt med den som ansvarar för verksamheten, kan frågan överlämnas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan till exempel besluta om utredning eller begära att bullerskyddsåtgärder ska vidtas. Nämnden kan även göra bedömningen att det är orimligt att kräva skyddsåtgärder mot störningen. Nämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Stockholms län.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar