Flygbuller

Bullret från flygtrafiken vid Arlanda påverkar stora delar av kommunen. Arlanda flygplats, både dess nuvarande verksamhet och dess möjlighet att utöka, utgör ett riksintresse enligt miljöbalken. Detta innebär restriktioner för var bl a nya bostäder får byggas.

Den som vill veta mer om flyget på Arlanda kan gå in på Swedavias hemsida, se länk under relaterad information till höger.

Jag är störd av flygbuller, vad gör jag?

Den som är störd av flygbuller tar i första hand kontakt med Swedavia, telefonnummer 08-797 61 18 (se länk "för grannar" till höger).

Det är verksamhetsutövaren som enligt miljöbalken har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet. Medan miljö- och hälsoskyddsnämnden är lokal tillsynsmyndighet för de flesta miljöfarliga verksamheter i kommunen, så är det Länsstyrelsen i Stockholms län som är tillsynsmyndighet över Arlanda flygplats. Du kan kontakta länsstyrelsen i Stockholms län, miljöskyddsenheten, på telefonnummer 08-785 40 00 eller e-postadress stockholm@lansstyrelsen.se

Du kan även kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret via kontaktuppgifterna här bredvid.  

Riktvärden för trafikbuller

Det finns flera olika riktvärden för olika typer av buller. Riktvärdena innebär inte störningsfrihet. Många människor blir störda även vid ljudnivåer som klarar dessa riktvärden. De riktvärden som gäller för bullerstörningar från trafik är:

  • 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus
  • 45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid
  • 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad)
  • 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad
  • För flygbuller avses 55 dBA FBN (flygbullernivå = särskild bullerberäkning)
  • För järnvägsbuller gäller 55 dBA vid uteplats, för bostadsområdet i övrigt gäller 60 dBA

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar