Buller i samband med bygglov

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en av många instanser som yttrar sig på ansökningar om bygglov och förhandsbesked som lämnats till bygg- och trafiknämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden baserar sitt yttrande bland annat på:

  • bullersituationen, dvs om fastigheten ligger inom bullerstört område,
  • avloppssituationen, dvs hur sökanden avser att lösa avloppsfrågan samt
  • markens radonhalt, dvs hur radonhalten är på sökt fastighet enligt utförd markradonutredning i Sigtuna kommun.

Bullersituationen

Om fastigheten ligger i närheten av en stor väg, järnväg eller inom område som är flygbullerstört kan detta begränsa möjligheten att bygga på fastigheten.

I vissa fall kan byggnation accepteras under förutsättning att man vidtar bullerbegränsande åtgärder i form av avskärmning eller isolering av byggnad.

Influensområde

Influensområde är det område som Swedavia bevakar som riksintresse. Swedavia bevakar ett riksintresse för den flygverksamhet som pågår idag och den som ska kunna bedrivas i framtiden. Influensområdet begränsar möjligheter till byggnation.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation