Buller från byggarbetsplatser

Samhällsutvecklingen medför ofta en förtätning av bebyggelsen. Under byggskedet kan detta innebära bullerstörningar för de boende i närheten. Beroende på typen av verksamhet och när på dygnet bullret förekommer kan bullret upplevas som olika störande.

Riktvärden för buller från byggplatser

Naturvårdsverket har i allmänna råd (NFS 2004:15) angivit riktvärden för acceptabla ljudnivåer från byggplatser. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den individuella bedömning som görs i varje enskilt fall. Byggbuller bör enligt råden begränsas så långt det är praktiskt möjligt. Du kan läsa mer om Naturvårdsverkets allmänna råd i länken till höger.

Ljudnivån ska beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår - t.ex. under en byggaktivitet som bullrar (pålning, spontning, borrning etc). För verksamhet som pågår under högst två månader tillåts 5 dBA högre värden.

Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, accepteras upp till 10 dBA högre nivåer. Detta gäller dock inte kvälls- och nattetid.

Lokala ordningsföreskrifter

Risken för störande buller från bl a byggverksamhet, har uppmärksammats i lokala ordningsföreskrifter för Sigtuna kommun:
"Arbete som orsakar störande buller för personer på offentlig plats som t ex stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd."

Vad säger miljöbalken?

Miljöbalkens bestämmelser omfattar användning av mark, byggnader och anläggningar som kan medföra risk för olägenhet för människors hälsa eller omgivningen. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som kan påverka hälsan negativt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Naturvårdsverkets riktvärden är vägledande för miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning av vilka krav som kan ställas för att begränsa risken för störningar.

Att tänka på för den som bygger

  • Risk för störningar för närboende kan minska om detta beaktas i samband med planeringen av byggprojektet.
  • Bullerproblemet bör beaktas och krav kan ställas i samband med upphandling av byggtjänster.
  • I befintliga bostadsområden där byggverksamhet kan pågå under flera år, måste särskild hänsyn tas vid varje enskilt bygge. Detta gäller t ex förtätning i befintliga villaområden, där byggherren ofta är en blivande granne.
  • Kringboende bör informeras om hur bygget kan störa och hur länge störningarna kommer att hålla på. Särskild information kan behövas i ett visst skede av bygget, till exempel vid husleverans en sen kväll. Närboendes vetskap om när buller kan förekomma minskar störningsupplevelsen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterad information