Sigtuna kommun utvecklas på ett hållbart sätt

Sigtuna kommun är en EKO-kommun och ska arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I Sigtuna kommun är hållbar utveckling uppdelad i fyra områden, ekonomisk, ekologisk, social och demokratisk hållbarhet. De fyra delarna hänger ihop och påverkar varandra och kan därför inte hanteras var för sig. 

  • Ekonomisk hållbarhet, det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.
  • Ekologisk hållbarhet innefattar allt som rör miljön och naturen. Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Vi måste även producera hållbar mat, utan att förstöra och smutsa ner vårt vatten och vår jord. Genom att ändra våra livsstilar kan vi minska den globala uppvärmningen. Det innebär till exempel att vi måste ändra våra resvanor, minska energianvändningen och minska på vårt avfall.
  • Ett socialt hållbart samhälle innebär att alla individer får sina rättigheter respekterade. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Vi når dit genom att exempelvis arbeta med antidiskriminering, integration, folkhälsa, mångfald, jämställdhet och barns rättigheter.
  • Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter samt möjligheten att vara med och bestämma. En ambition i Sigtuna kommun är att invånarna ska ha goda möjligheter till delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling samt till dialog i det dagliga mötet med kommunens förtroendevalda. Sigtuna kommun har tagit fram en strategi för att stärka demokratin och öka invånarnas delaktighet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan