Hur inventeringen går till

Avloppstillsynen sker områdesvis enligt en särskild rutin. Ett viktigt underlag är den enkät fastighetsägaren fyller i med information om avloppsförhållanden. Platsbesök kommer även att genomföras på fastigheten.

Inventeringsenkät

Miljö- och hälsoskyddskontoret påbörjar varje inventering med att sända ett informationsbrev till fastighetsägaren. Denna innehåller även en enkät med frågor om vatten- och avloppsförhållanden på aktuell fastighet. Fastighetsägarens enkätsvar underlättar för oss när vi gör inspektionen och gör att tillsynsresultatet blir säkrare.

Arkivuppgifter och platsbesök

Uppgifterna i enkäten kompletteras med en kontroll av uppgifter i miljö- och hälsoskyddskontorets arkiv och platsbesök på aktuell fastighet.

Platsbesöket görs oanmält om inte fastighetsägaren meddelar oss om att vilja närvara och gäller endast en utvändig kontroll av vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den fungerar. Detta görs bl.a. genom kontroll av slamavskiljare, eventuellt minireningsverk, efterföljande brunnar, luftningsrör samt kontroll av utsläppspunkt om det finns någon sådan.

Vi behöver inte komma in i huset vid inspektionstillfället. Däremot uppskattar vi att fastighetsägaren har förberett genom att:

  • Gör brunnslock lätt åtkomliga för inspektion
  • Avlägsna tyngre stenar eller dekorationer

Åtgärder vid bristande rening

Miljö- och hälsoskyddskontoret återkommer till fastighetsägaren efter färdig bedömning. Om avloppet uppfyller ställda krav avslutas ärendet. I annat fall görs ett s.k. föreläggande, med krav på att avloppsanläggningen måste åtgärdas för att få fortsätta att nyttjas. Innan ett negativt beslut fattas sker en kommunicering där berörda fastighetsägare får möjlighet att komma till tals.

Bristfälliga avloppsanläggningen behöver i allmänhet åtgärdas inom ca 1,5 år. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Mer information om enskilda avlopp