Rening av dricksvatten

Det finns olika möjligheter att rena dricksvatten, t.ex. från arsenik, radon och uran. Det är upp till brunnsägaren själv att avgöra vilken slags reningsmetod som lämpar sig bäst.

Val av reningsmetod

Vid valet av reningsmetod är flera faktorer viktiga, däribland

  • vattnets kvalitet
  • halten av ämnet som ska renas
  • hur mycket vatten som ska renas
  • hur stor tillgång, eller flöde, det är på vattnet

Arsenik

Socialstyrelsen har i en rapport sammanfattat de metoder som vanligtvis används för att rena dricksvatten från arsenik, ”Dricksvattenrening med avseende på arsenik” (art nr 2006-123-10). Exempel på reningsmetoder är kemisk fällning, jonbytesmassor och järn-manganoxidation.

Socialstyrelsen har i en annan rapport testat olika filtertekniker avsedda för enskilda brunnar, ”Avskiljning av arsenik från grundvatten” (art nr 2007-123-41). De filtertekniker som undersökts i rapporten är adsorption, jonbyte och omvänd osmos.

Uran

För rening av uran i dricksvatten har Socialstyrelsen tagit fram rapporten ”Uran i dricksvatten – en hälsorisk”. Membranfiltrering eller jonbytare kan enligt rapporten fungera för att minska uranhalten.

Radon

För att bli av med radon i vatten finns det olika metoder. Att lufta vattnet är en av de vanligaste metoderna. I en så kallad radonavskiljare blandas finfördelat vatten med luft och radonet avgår till luften. Omvänd osmos, kolfilter eller lagring av vattnet är exempel på andra metoder.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation