Riktlinjer för dagvatten

I Sigtuna kommuns har kommunstyrelsen beslutat om en dagvattenpolicy där riktlinjerna för kommunens dagvattenhanteringen finns. Denna dagvattenpolicy har arbetats fram genom samverkan mellan de kommuner som ligger inom Oxundaåns avrinningsområde. Länk till ”Dagvattenpolicy för Oxundaåns avrinningsområde” från 2016 kan du hitta till höger om denna sida.

Kommunstyrelsen har även antagit en ”Vattenplan för Sigtuna kommun - Sjöar, vattendrag, grundvatten och våtmarker i oktober 2016". Vattenplanen ska fungera som ett verktyg för att uppfylla miljökvalitetsnormerna (Miljökvalitetsnormen anger den ekologiska och kemiska miljökvalitet som ska uppnås eller råda i större vattendrag och sjöar normalt senast 2015) för vatten såväl som andra nationella, regionala och kommunala miljömål. Vidare ska planen utgöra ett underlag för kommunens arbete. Vattenplanen ska också fungera som en vägledning i det praktiska naturvårdsarbetet genom att den utgör underlag för prioritering av naturvårds- och bevarandearbete i och vid vatten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation