Planbesked

Planbesked är ett nyinfört skede i den nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planbesked är ett beslut som anger att en viss plats ska planläggas. En ansökan om planbesked måste göras innan ett planbesked kan ges och en detaljplan kan tas fram. Planbesked söks även för att ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

Lagändringen har tillkommit eftersom att det är allt vanligare att det är byggföretag som tar initiativ till uppstartandet av en detaljplan. För att effektivisera och reglera det tidiga skedet behövs en tydlig process som är förutsägbar. Den som söker planbesked ska snabbt kunna få ett skriftligt och tydligt motiverat besked om huruvida kommunen avser inleda ett planläggningsarbete eller inte.

Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2,5 §§

Att begära planbesked

Alla ansökningar om att starta en detaljplaneprocess som inkommer efter 1 januari 2013 hanteras med planbesked. Den som vill genomföra en åtgärd i Sigtuna kommun måste begära planbesked via den blankett som finns nedan under Ansökningsblankett. För att kommunen ska kunna behandla ansökan ska den följa de kriterier som återfinns i PBL (2010:900). När en komplett ansökan inkommit är kommunen skyldig att inom fyra månader meddela sitt beslutet till den som ansökt om planbesked.

Ansökan om planbesked inlämnas till:

Sigtuna kommun

Stadsbyggnadskontoret

195 85 MÄRSTA

 
Ansökningsblankett

Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 3,4 §§

Bedömning av besked

När en komplett ansökan inkommit gör kommunen bedömning av förutsättningarna för planbesked. Senast inom fyra månader från de att en komplett ansökan inkommit ska kommunen skriftligen lämna ett besked.

Om kommunen beslutar om positivt planbesked ska kommunen i samband med beskedet meddela en uppskattad tid för planens antagande.

Vad kostar det?

I Sigtuna kommuns bygglovtaxa finns en modell för planbesked. Denna bygger på tre olika nivåer: enkel, medelstor och stor åtgärd. De tre nivåerna har olika kostnadslägen som bygger på ett minimibelopp baserat på mPBB (tusendels prisbasbelopp) samt timersättning. Grunden i taxan bygger på att den som vill göra en förändring själv får stå för kostnaden. Även för planbesked som avslås utgår en avgift för handläggningen enligt taxa.  

Plan- och bygglovtaxa 2015 inkl. kart- och mättaxa

Räkneexempel planbesked

För mer information kontakta Stadsbyggnadskontoret, via telefon 08-591 260 00 eller via mail gemensam.stadsbyggnadskontoret@sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar