Detaljplan för Sätuna torg södra

Vad är det som planeras?

Fastigheten är idag bebyggd med två hus innehållande 4 lokaler och 14 bostäder. Husen är uppförda år 1959 och är i dåligt skick. Sigtunahem har även uttryckt en önskan att se över möjligheterna till ny exploatering på de intilliggande fastigheterna som bolaget äger.

Bebyggelsen kommer bestå av bostäder och handel med genomtänkt och attraktivt gestaltning som tar tillvara på platsens kvaliteter. Det sociala rummet ska stå i fokus med livfulla stadsstråk, torg och mötesplatser.

Läget just nu:

Detaljplan har varit utsänd för granskning. Remisstiden var 24 juni till och med 16 augusti 2019. Till höger på sidan finns granskningshandlingarna.

 

 

Bakgrund

Fastigheten Sätuna 3:179 förvärvades år 2013 av Sigtunahem med tillträde 1 april 2014. I beslutet angav styrelsen för Sigtunahem att investeringen var mycket intressant med sitt centrala läge vid pendeltågsstationen i Märsta. Sigtunahem har uttryckt önskemål om att få bygga fler bostäder vid Märsta station, runt Sätuna torg.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Sätuna torg södra
Diarienummer: Btn 2015/0327-214:M
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekterna Beatrice Hedqvist & Lars Svensson

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Visa på karta:

Visa på karta: