Detaljplan för Steningehöjden etapp 4, Rävsta 5:123 - samråd

Detaljplan för flerbostadshus, småhus och en park. Steningehöjden etapp 4 i Märsta, Sigtuna Kommun, Stocholms län


Ovanstående detaljplan översänds för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) och kungörs enligt 5 kap. 11b § plan- och bygglagen (2010:900; PBL) under remisstiden 9 november till och med 7 december 2017.

Samrådshandlingarna, samma som i detta utskick fast större plankarta (A1), finns uppsatta i kommunhusets entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna visas även på www.sigtuna.se/detaljplaner.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nybyggnation av bostäder, stadsdelspark och förskola. Planförslaget omfattar ca 270 bostäder och ingår som en fjärde etapp i stadsdelen Steningehöjden i Sigtuna kommun.

Planens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Någon formell miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte utföras.

För utbyte av information och synpunkter inbjuder kommunen till samrådsmöte. Inbjudna till mötet är fastighetsägare, hyresgäster och övrigt berörda. Mötet är i form av öppet hus och äger rum den 21 november 2017 mellan kl 17.00-20.00 i matsalen i Steningehöjdens skola. Politiker och tjänstemän medverkar.

Information om projektet lämnas av stadsbyggnadskontoret, Planarkitekt Maria Nästesjö, tel. 08-591 261 72.

Synpunkter ska senast den 7 december 2017 skriftligen ha inkommit till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 MÄRSTA eller till e-post: plan@sigtuna.se.

Senare beslut att anta detaljplanen får överklagas av klagoberättigad, det vill säga sakägare eller övrigt berörd, som under någon av planens remisstider skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post