Detaljplan för Granby skogsbacke

Vad är det som planeras:

Detaljplanen syftar till att pröva enbostadshus inom fastigheten. Under planprocessen kommer placering, skala och omfattning av tillkommande bebyggelse studeras utifrån platsens förutsättningar.

Läget just nu:

Påbörja planprocessen

 

Bakgrund:

En samling med fastighetsägare i Granby kom in gemensamt med en begäran om planläggning av fastigheten Granby 2:8 med flera, norr om Sigtuna stad, med avsikten att området ska exploateras med småhus. Granby är även utpekat som förändringsområde för bostäder i Sigtuna kommuns översiktsplan.

Planinformation:

Formellt namn: Detaljplan för Granby skogsbacke
Diarienummer: Btn 2018/0725-214:Ö
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)
Handläggare: Planarkitekt Felix Staffanson

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Visas på karta:

Visas på karta: