Trafiknätsanalys

Dokumentet ”Trafiknätsanalys för Sigtuna kommun” avser gatu- och vägnätet i Sigtuna, Märsta och Rosersberg. I analysarbetet beaktades huvudsakligen kvalitetsanspråken trafiksäkerhet och framkomlighet för olika trafikantgrupper.

Trafiknätsanalysen har följande syften

  • Att funktionsindela trafiknäten och visa vilka anspråk på framkomlighet och trafiksäkerhet som trafikslagen har inom olika delar.
  • Att visa var i gatunätet det finns motstridiga villkor.
  • Att föreslå åtgärder som begränsar dessa konflikter.
  • Att föreslå hastighetsklassificering av vägnätet. Detta innebär prioriteringar av vissa trafikslags anspråk på säkerhet och framkomlighet.
  • Att visa var det finns kvarvarande kvalitetskonflikter som måste lösas med förändrad utformning av trafikmiljön.

Vid framtagandet av Trafiknätsanalysen genomfördes ett omfattande referensgruppsarbetet. Genom detta arbete ville vi nå ut till så stor del som möjligt av de olika trafikantkategorier som finns representerade i kommunen. Orsaken var att vi på det sättet ville samla in värdefulla kunskaper, idéer och erfarenheter vilka skulle kunna bidra till ett så bra resultat som möjligt.
Referensgruppen bestod av SL, Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Cykelfrämjandet, NTF, Kommunens skolor, PRO samt HSO. Dessutom inbjöds allmänheten, genom annonsering, att delta  genom att lämna synpunkter på arbetsmaterialet vid två utställningstillfällen.

Vad vi bland annat ville ha synpunkter på var följande punkter

  • Säkerhet; Var finns det problem? Förslag till förändringar!? Var är det bra redan idag?
  • Framkomlighet; Var finns det framkomlighetsproblem? Hur kan framkomligheten förbättras?
  • Målpunkter; Vilka målpunkter är viktiga? Finns det målpunkter som är svåra eller omöjliga att nå idag?
  • Utgå från såväl gång- och cykeltrafikperspektivet som från kollektivtrafik- och biltrafikperspektivet.

Trafiknätsanalysen var färdig i maj 2003 och utgör ett mycket viktigt underlag i kommunens trafiksäkerhetsarbete samt är även en viktig komponent i kommunens trafikplaneringsarbete.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan