Ansökan TA-plan och schakttillstånd

När vägarbeten påverkar trafik måste man ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbetet startar. Schakttillstånd krävs också om arbetet innebär grävning i allmän mark.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om du vill utföra ett arbete på offentlig plats som påverkar fotgängare, cyklister eller trafik måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska vara granskad och godkänd av trafikdriftsenheten innan du får påbörja arbetet. 

En TA-plan krävs vid en avstängning för att visa hur trafiken ska förflytta sig förbi vägarbetet på ett säkert sätt. TA-planen visar hur vägmarkeringar samt hur skydd för trafikanter eller andra anordningar ska utföras. Ansökan om TA-plan görs via våra digitala tjänster.

När behövs TA-plan?

  • Vid arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik.
  • Vid arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten.
  • Vid arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift.
  • Vid arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning.
  • Vid grävning i offentlig mark, med mera. 

Exempel på TA-plan

Teknisk handbok för grävning i allmän mark

Schakttillstånd

Om vägarbetet även innebär att man gräver i allmän mark, måste man utöver trafikanordningsplanen även göra en ansökan om schaktillstånd.  Ansökan om schakttillstånd görs via våra digitala tjänster

Normalt tar handläggningen cirka 10 dagar, men denna tid kan variera. Se därför till att vara ute i god tid med din ansökan. Tiden för handläggningen förlängs om ansökan inte är komplett.

Taxa handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Handläggning
2000 kr. Inklusive 1:a veckan.
Tidsbunden taxa
1000 kr. Per påbbörjad vecka från och med 2:a veckan. Max 6000 kr.
Ändring
1000 kr. Ändring av tidigare godkänd ansökan.
Förlängning
2000 kr. Förlängning av tidigare godkänd ansökan, inklusive 1:a veckan.
Avslag
1000 kr. Inkommen och avslagen ansökan.
Generell TA-plan, max 1 år
Beslut i särskild ordning.
Platsbesök för/efterbesiktning
0 kr. Ingår i handläggningstaxa.
Extra avgift för skyndsam handläggning       
3600 kr. Handläggning inom 5 arbetsdagar, om möjligt. Inklusive 1:a veckan.
     

 

Sanktionsavgifter

TA-plan och/eller schakttillstånd saknas 3000 kr (första dygnet) 2000 kr (per påbörjat dygn)
 
Om ingen tidsförlängninghar begärts innan det gamla gått ut 3000 kr/vecka  
Större avvikelse från godkänd TA-plan 3000 kr (första dygnet) 2000 kr (per påbörjat dygn)
 
Utmärkningsansvarig saknas eller bristfällig  2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)  
När enstaka detaljer saknas jämfört med TA-plan, t. ex vägmärken 2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)  
När avstängning inte är utförd enligt TA-plan. Arbetsområdet bedöms farligt för trafikanter och personal. 10 000 kr  
Om personal saknar godkänd utbildning 2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)  
Om personalen saknar varselkläder 2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)
 
När informationsskylt saknas 2000 kr (första dygnet) 1000 kr (per påbörjat dygn)
 
Vid bristande snöröjning eller halkbekämpning. TA material, kvarlämnat efter avslutat arbete. 3000 kr  


När du skickar in formuläret delar du med dig av personuppgifter. Infomation om hur sigtuna kommun hanterar personuppgifter hittar du här.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation