Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För dig som är folkbokförd i Sigtuna kommun och har väsentliga gångsvårigheter finns ett särskilt parkeringstillstånd att söka. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller både för personer som själva kör motordrivna fordon samt till personer som färdas som passagerare.

Vem kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns för att underlätta för personer med permanenta funktionshinder som har väsentliga svårigheter att förflytta sig. Handläggningen av Parkeringstillstånd för rörelsehindrade följer Transportstyrelsens föreskrifter, finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida.  

Hur ansöker jag för ett parkeringstillstånd?

Du kan antingen ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade med kommunens digitala tjänster eller med ansökningsblankett. Blanketten går bra att begära ut på kommunens Kontaktcenter på Södergatan 20 i Märsta.

I ansökan måste läkarintyg bifogas, ej äldre än 3 månader gammalt. Här kan du se ett exempel på ett kvalificerat läkarintyg för en ansökan. Ett läkarintyg innebär inte att parkeringstillstånd för rörelsehindrade alltid beviljas. 

Det är viktigt att alla frågor på ansökan och läkarintyg är korrekt ifyllda. Handlingar som inte är kompletta skickas tillbaka för komplettering, vilket innebär en förlängd handläggningstid. Vid varje ansökan görs en ny bedömning av sökandes behov av ett parkeringstillstånd. 

Borttappat parkeringstillstånd – hur gör jag då?

Om ditt parkeringstillstånd blir stulet eller förloras måste du som ägare omgående polisanmäla händelsen. För att ersätta det försvunna parkeringstillståndet med ett nytt måste du skicka in en kopia på polisanmälan, ingen ny ansökan behövs. Ett nytt tillstånd, samma som det borttappade med nytt tillståndsnummer tillverkas efter att polisanmälan inkommit.

Hur gör jag vid överklagan?

Ifall du fått avslag kan du överklaga ditt beslut. Viktigt att tänka på:

Sökande måste lämna in överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Ange i överklagan delegationsnummer och datum för beslutet samt ärendets diarienummer (Btn).

I överklagan ska du skriftligen ange varför du anser att beslutet är felaktigt och motivera varför beslutet bör ändras. Ifall du har handlingar som du anser stärker din överklagan, går det utmärkt att bifoga dessa. Överklagan kommer att tas emot av handläggarna i Sigtuna kommuns Kontaktcenter på Södergatan 20, 195 85 i Märsta. Därefter skickas överklagan vidare till Länsstyrelsen i Stockholms län och då ligger ärendet hos dem.

Den skriftliga överklagan ska signeras och namnteckningen förtydligas.  Uppge även postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Fullmakt ska i detta fall sändas in med överklagan.

För information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade på finska, vänligen klicka här. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation