Vanliga åtgärder från A - Ö

Här kan du läsa om vad som gäller för en specifik åtgärd.

Altan

En altan är inte bygglovspliktig om den inte på något ställe är högre än 1,2 meter ovan ursprunglig omgivande mark. Inga bestämmelser om minsta avstånd till tomtgräns finns för altaner som inte är bygglovspliktiga. En altan som är högre än 1,2 meter är lovpliktig om den visuellt utgör en volymökning. En altan som är underbyggd d.v.s. har ett utrymme under altanen som kan användas som t.ex. förråd eller liknande är bygglovpliktig oavsett höjd, under förutsättning att utrymmet är mätvärt enligt Svensk standard. Om du funderar på att bygga en altan som är högre än 1,2 meter, lämna in en ansökan så får vi avgöra om den är bygglovpliktig eller inte. Om det visar sig att åtgärden inte är lovpliktig så avskrivs ansökan utan kostnad. Handlingar som ska lämnas in vid ansökan är situationsplan, planlösning, fasadritning, sektionsritning, konstruktionsritning och förslag till kontrollplan.  

Attefallshus

Attefallhusen och andra nya bygglovbefriade åtgärder.

  • Komplementbostad på högst 25 kvadratmeter. Huset ska kunna delas upp i t ex 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten. Högsta taknockhöjd är 4 meter. Om huset byggs närmare 4,5 meter från tomtgräns förutsätts grannars godkännande.
  • Befintligt bostadshus får byggas ut med maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea Bta.
  • Ett enbostadshus kan inredas med ytterligare en bostadsdel även om det strider mot detaljplansbestämmelser.
  • Maximalt två takkupor får byggas till på bostadshuset. Högst en tredjedel av takfallet får bebyggas.

Man måste dock göra en anmälan till Bygg- och trafiknämnden samt invänta beslut om startbesked innan byggnationen tillåts starta.

För takkupor som inte berör bärande konstruktioner och komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behövs ingen anmälan.

Bostadskomplementhus och inredande av ytterligare en bostad är alltid anmälanpliktigt.

De nya bygglovbefriade åtgärderna gäller inte vid följande omständigheter:

  • De bygglovbefriade åtgärderna för komplementbostadshus, tillbyggnad 15 kvm eller inredande av ytterligare en lägenhet gäller inte inom försvarsmaktens förordnandeområde för skottbuller från Kungsängens skjutfält.
  • För byggnader och områden som omfattas av varsamhetskrav gäller Plan- och bygglagen 8 kap 13 §. Exempelvis inom ”Bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna”.
  • Inom detaljplaner med bestämmelser om undantag för bygglovfria åtgärder i värdefulla miljöer. Exempelvis i den nya detaljplanen för Venngarnsområdet får bygglovfria komplementbyggnader inte uppföras.
  • Andra lagstiftningar som Miljöbalken inklusive strandskyddslagen, skydd för landskapsbilden, väglagen etc. gäller också för de nya bygglovbefriade åtgärderna.

Det innebär att Bygg- och trafiknämnden kan vägra att ge startbesked vid sådana omständigheter.

Alla bygglovfria åtgärder läs mer: Vad får jag göra utan bygglov?

Badtunna

Bygglov krävs inte.

Balkonginglasning

Bygglov krävs. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är, planritning, fasadritning (med aktuell balkong markerad), infoblad, förslag till kontrollplan och konstruktionsritning.

Bygglovbefriade åtgärder

Alla bygglovfria åtgärder läs mer: Vad får jag göra utan bygglov?

Bärande väggar

Anmälan krävs vid ändring av en byggnads bärande delar. Handlingar som ska lämnas in med anmälan är planritning, konstruktionsritning och förslag till kontrollplan. Konstruktionsritningen kan vara en ritning eller beskrivning och ska redovisa hur lasterna tas upp i den nya konstruktionen.

Dörrar

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för fasadändringar som inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Att t.ex. byta ut en dörr till en ny med samma mått på samma placering kräver inte bygglov. Dock är vissa områden känsligare än andra t.ex. inom Sigtuna stads äldre byggnadsbestånd. Inom dessa områden gäller speciella bestämmelser. Kontakta en bygglovhandlägare för att ta reda på vad som gäller för ditt område. Vid ansökan om bygglov ska följande handlingar lämnas in med ansökan, fasadritning och förslag till kontrollplan.

Eldstad/pelletskamin

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och/eller rökkanal krävs en anmälan. Om rökkanalen ska dras på utsidan av fasaden krävs även bygglov. Handlingar som ska lämnas in vid anmälan är planritning (markera kaminens placering), fasadritning med inritad skorsten (skorstenens höjd måste vara minst en meter över taktäckningsmaterialet), förslag till kontrollplan, information om märke och produktnummer. Ny kassett i befintlig öppen spis
Anmälan krävs. Handlingar som ska lämnas in med anmälan är förslag till kontrollplan, information om märke och typgodkännandenummer.

Friggebod

Vid en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att uppföra en komplementbyggnad (friggebod). Den totala byggnadsarean på fastigheten får inte vara större än 15 kvm, höjden till taknock får inte vara högre än 3 meter och den får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5. En friggebod får dock placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om berörd granne och grannfastighetens ägare medger det. Om granne ej godkänner måste bygglov sökas. En friggebod måste vara fristående dvs. inte sammanbyggd med andra byggnader.  

Fönster

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för fasadändringar som inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Att t.ex. byta ut ett fönster till nya med samma mått på samma placering kräver inte bygglov. Dock är vissa områden känsligare än andra t.ex. inom Sigtuna stads äldre byggnadsbestånd. Inom dessa områden gäller speciella bestämmelser. Kontakta en bygglovhandläggare för att ta reda på vad som gäller för ditt område. Vid ansökan om bygglov ska följande handlingar lämnas in med ansökan, fasadritning och förslag till kontrollplan.

Inglasat uterum/uteplats

Bygglov krävs. Ett inglasat uterum/uteplats som placeras i anslutning till en huvudbyggnad räknas som en tillbyggnad och en del av huvudbyggnaden. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är situationsplan, planlösning, fasadritningar, förslag till kontrollplan och konstruktionsritning. Komplementbyggnad (carport, garage, förråd)
Bygglov krävs. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är situationsplan, planlösning, fasadritningar, förslag till kontrollplan och konstruktionsritning.

Källare (inreda källaren)

Anmälan krävs. Se "Ändrad planlösning". Handlingar som ska lämnas in med anmälan är planritning och förslag till kontrollplan.

Lekstuga

Bygglov krävs inte. En lekstuga på ett par kvm med en liten veranda är en liten stuga avsedd för barn att leka i och ska ha mått anpassade för barn och ses då som en lekanordning. Regler om minsta avstånd till tomtgräns finns inte eftersom den inte är bygglovpliktig. Om den är större kan den klassas som friggebod och följer då de reglerna. Tänk på att friggebodsreglerna inte gäller för flerfamiljshus, förskolor och skolor.

Markåtgärder

Marklov krävs för schaktning eller fyllning som ändrar marknivån mer än 0,5 meter. Inom vissa detaljplaner krävs dock marklov för alla förändringar av marknivån. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är situationsplan, markplanering, sektionsritning och förslag till kontrollplan.

Mur/stödmur

Bygglov krävs. Tänk på att man bör placera en mur en bit in från tomtgräns så att även grundläggningen av muren kan ske på den egna fastigheten. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är situationsplan, markplanering, fasadritning på muren, sektionsritning, konstruktionsritning och förslag till kontrollplan.

Mur, bygglovbefriad

Vid en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att uppföra en mur för anordning av en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Muren får dock placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om berörd granne medger det. Om granne ej medger det eller om kommunen är fastighetsägare på grannfastigheten måste bygglov sökas.

Måla om/byta fasadbeklädnad

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om eller byta fasadbeklädnad om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Vissa detaljplaner har dock bestämmelser om vilka typ av fasadmaterial man får ha och endel områden som omfattas av Sigtuna stads äldre byggnadsbestånd. Inom dessa områden gäller speciella bestämmelser. Kontakta en bygglovhandläggare för att ta reda på vad som gäller för ditt område. För flerbostadshus/verksamhet/industri krävs bygglov för att måla om och byta fasadbeklädnad. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är info om nytt material eller färg i NCS, fasadritning/illustration och förslag till kontrollplan.

Pergola

Bygglov krävs inte oavsett höjd. En pergola är ett stöd för växter som består av mycket smala och spatiöst placerade stöd.

Plank

Bygglov krävs för en höjd över 1,10 meter. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är situationsplan, fasadritning på planket, konstruktionsritning och förslag till kontrollplan.

Bygglovbefriat plank

Vid en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att uppföra ett plank för anordning av en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Planket får dock placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om berörd granne medger det. Om granne ej medger det eller om kommunen är fastighetsägare på grannfastigheten måste bygglov sökas.

Skylt/vepa

Bygglov krävs. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är situationsplan (redovisa vart på byggnaden skylten ska placeras, fasadritning (skylten ska vara inritad och måttsatt) och förslag till kontrollplan. Om skylten/vepan är fristående (inte på en fasad) ska skyltens placering måttsättas på situationsplanen dessutom ska konstruktionen, t.ex. dimensioner och förankring i fundament och mark redovisas. Skyltar som placeras utanför detaljplanerat område, väg- och trafikskyltar samt inomhusskyltar kräver inte bygglov.

Skärmtak/altantak

Bygglov krävs. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är situationsplan, planritning, fasadritning, konstruktionsritning och förslag till kontrollplan.

Skärmtak, bygglovbefriat 

Vid en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att anordna ett skärmtak över uteplats, över balkong, altan eller entré. Den totala byggnadsarean på fastigheten får inte vara större än 15 kvm. Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 om inte berörd granne medger det. Om granne ej godkänner eller om kommunen är fastighetsägare på grannfastigheten måste bygglov sökas.

Solcellspaneler och solfångare

Du behöver inte bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare inom detaljplanerat område. Ibland behövs en anmälan för startbesked innan du får påbörja din installation.

Spaljé

Bygglov krävs inte oavsett höjd. En spaljé är ett stöd för växter som är väldigt glest, ca 75 % genomsiktlig.

Sprängning

Tillstånd från polisen krävs. Det är den som för egen räkning låter utföra sprängningsarbeten som ansvarar för att tillstånd finns, att arbetet utförs enligt de regler som finns och att inga omkringliggande fastigheter skadas.

Staket, stängsel och spaljé

Staket, stängsel och spaljé kräver inte bygglov under förutsättning att det är av sedvanlig beskaffenhet och tillräckligt genomsiktligt (mer än 50 procent luft). Höjd och utformning bör anpassas efter vad som sedan tidigare är vanligt förekommande i området. För tätare staket och plank  (mindre än 50 procent luft) är max höjd 1,1 meter. Observera att vid korsningar och utfarter bör staket, plank etc. inte vara högre än 0,8 meter över vägbanan för att inte skymma sikten. 

Studsmatta

Bygglov krävs inte.

Stängsel

Bygglov krävs inte oavsett höjd.

Tak

Bygglov krävs för att bygga nytt tak t.ex. byta från platt tak till sadeltak. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är planritning, fasadritningar, sektionsritning, konstruktionsritning och förslag till kontrollplan. Att byta taktäckningsmaterial kräver inte bygglov för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan. Om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Vissa detaljplaner har dock bestämmelser om vilka typ av takmaterial man får ha och en del områden som inom Sigtuna stads äldre byggnadsbestånd. Inom dessa områden gäller speciella bestämmelser. Kontakta en bygglovhandläggare för att ta reda på vad som gäller för ditt område.

Takfönster

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att montera takfönster i takfallet, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Takkupa

Bygglov krävs. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är planritning, fasadritning, sektionsritning, konstruktionsritning och förslag till kontrollplan.

Trädfällning

Marklov krävs vanligtvis inte. Det finns ett par områden i kommunen som har detaljplaner där det krävs marklov för trädfällning t.ex. Inom Sigtuna stads centrala delar. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är situationsplan (markera det träd som ska fällas) och förslag till kontrollplan.

Trädäck

Se "Altan"

Utfart

Bygglov krävs inte. Funderar man på att ordna ny utfart, flytta eller bredda en befintlig utfart ska man kontakta avdelningen Park- och gata på kommunen.

Vind (inreda vind)

Bygglov krävs. 

Växthus

Bygglov krävs. Vid en- och tvåbostadshus kan man dock tillämpa friggebodregeln när man bygger växthus. Se "Friggebod" Handlingar som ska lämnas in med ansökan är situationsplan, fasadritningar, planritning, konstruktionsritning och förslag till kontrollplan.

Ändrad användning

Bygglov krävs om en byggnad eller del av byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för.

Ändrad planlösning

Anmälan krävs om planlösningen påverkas avsevärt. Att inreda en oinredd vind eller källare är bygglovpliktigt. Vid ändrad planlösning i lokaler för verksamheter eller flerbostadshus tänk på att en ändring av planlösningen kan påverka ventilation, tillgänglighet och/eller brandskyddet. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är planritning som redovisar ny planlösning och förslag till kontrollplan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation