Vad får du göra utan bygglov?

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus  

Nyhet om bygglovbefriade åtgärder

Attefallhusen och andra nya bygglovbefriade åtgärder klubbade i riksdagen

Riksdagen har den 4 juni 2014 beslutat att för en- och tvåbostadshus godkänna byggandet av så kallade Attefallhus på 25 kvadratmeter, mindre tillbyggnader på 15 kvadratmeter samt två takkupor utan bygglov. Dessutom får man utan byggnadslov inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. De nya reglerna gäller från 2 juli 2014.

  • Komplementbostad på högst 25 kvadratmeter. Huset ska kunna delas upp i t ex 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten. Högsta taknockhöjd är 4 meter. Om huset byggs närmare 4,5 meter från tomtgräns förutsätts grannars godkännande.
  • Befintligt bostadshus får byggas ut med maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea (Bta).
  • Ett enbostadshus kan inredas med ytterligare en bostadsdel även om det strider mot detaljplansbestämmelser.
  • Maximalt två takkupor får byggas till på bostadshuset. Högst en tredjedel av takfallet får bebyggas.

Man måste dock göra en anmälan till Bygg- och trafiknämnden samt invänta beslut om startbesked innan byggnationen tillåts starta. 

För takkupor som inte berör bärande konstruktioner och komplement-byggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behövs ingen anmälan.

Bostadskomplementhus och inredande av ytterligare en bostad är alltid anmälanpliktigt.

De nya bygglovbefriade åtgärderna gäller inte vid följande omständigheter: 

  • De bygglovbefriade åtgärderna för komplementbostadshus, tillbyggnad 15 kvm eller inredande av ytterligare en lägenhet gäller inte inom försvarsmaktens förordnandeområde för skottbuller från Kungsängens skjutfält.
  • För byggnader och områden som omfattas av varsamhetskrav gäller Plan- och bygglagen 8 kap 13 §. Exempelvis inom ”Bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna”.
  • Inom detaljplaner med bestämmelser om undantag för bygglovfria åtgärder i värdefulla miljöer. Exempelvis i den nya detaljplanen för Venngarnsområdet får bygglovfria komplementbyggnader inte uppföras.
  • Andra lagstiftningar som Miljöbalken inklusive strandskyddslagen, skydd för landskapsbilden, väglagen etc. gäller också för de nya bygglovbefriade åtgärderna.

Det innebär att Bygg- och trafiknämnden kan vägra att ge startbesked vid sådana omständigheter.

Friggebodar

Det är tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Det finns inte längre någon begränsning beträffande antalet bodar. Den sammanlagda byggnadsarean får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter. Boden får inte placeras närmare annan fastighet eller tomt än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Kraven i 2 och 8 kapitlen PBL gäller alltid. Likaså gäller kraven i BVL, lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk och därmed tillämpliga delar av Boverkets byggregler alltid.

Inom detaljplan

Inom detaljplan krävs inte bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Hänsyn måste således tas även till områdets karaktär. Väsentligheten bör bedömas i relation till ändringen av byggnadens utseende och inte till ändringen i sig. Kommunen får i detaljplan bestämma att bygglov krävs för ovan nämnda åtgärder i ett område som utgör en värdefull miljö. Det är tillåtet att med en högst 1,8 meter hög mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset. Det är också tillåtet att över sådana uteplatser, eller över altaner, balkonger eller entréer anordna skärmtak, som tillsammans inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter. I båda fallen gäller 4,5 meter från annan fastighet eller tomt om inte de grannar som berörs medger annat.
 

Utanför detaljplan och "sammanhållen bebyggelse"

För en- och tvåbostadshus utanför områden med detaljplan, områdesbestämmelse eller sammanhållen bebyggelse finns det lättnader från bygglovsplikten. Där krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad eller att uppföra en komplementbyggnad, mur eller plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte uppförs närmare gränsen än 4,5 meter eller om berörda grannar har gett sitt medgivande till åtgärden. Praxis i Sigtuna kommun är att en tillbyggnad på upp till 50 procent av den befintliga huvudbyggnadens bruttoarea (bta) vid senast givna bygglov bedöms som bygglovbefriad. Tillbyggnaden får dock högst vara 40 kvadratmeter bta och en förutsättning är att hela byggnaden nyttjas till samma ändamål som tidigare.
 
En bygglovbefriad komplementbyggnad är en byggnad i högst en våning belägen i huvudbyggnadens omedelbara närhet och som fyller ett behov som komplement till bostaden. Den får inte dominera över huvudbyggnaden i area och volym och får vara som störst 50 procent av huvudbyggnaden, dock högst 60 kvadratmeter bta i en våning.
 
Tillstånd kan komma att krävas enligt annan lagstiftning såsom exempelvis miljöbalken, kulturminneslagen, naturvårdslagen eller väglagen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation