Bygglovavgifter

Bygglovtaxan har reviderats och uppdaterats för år 2015

Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och InrikesTidningar.

Den 2 juli 2014 tillkom de så kallade "attefallshusen och attefallstillbyggnaderna" med möjlighet att bygga utan bygglov. Bygglov taxan har uppdaterats med nya avgifter för anmälan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation