Byggfelsförsäkring

Konsumentskydd vid småhusbyggande

Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler som skall stärka konsumentskyddet vid byggande av småhus.

Reglerna finns dels i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring, dels i konsumenttjänstlagen (1985:715 ) samt i Plan- och Bygglagen, PBL, (2010:900) § 10:16 och § 10:23.
Byggfelförsäkring och färdigställandeskydd skall finnas innan startbesked beviljas vid ny-, till- och ombyggnationer. Lagreglerna omfattar även fritidshus och byggsatser.

Försäkringen tecknas normalt av byggherren, dvs. fastighetsägaren/ konsumenten, men kan även tecknas av entreprenören till förmån för byggherren.

Färdigställandeskyddet kan bestå av antingen en försäkring eller en bankgaranti. I båda fallen är det byggherren som ansvarar för att skyddet finns och kan visas upp.

 

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller alltid när en konsument och en näringsidkare avtalar om en småhusentreprenad. Avtalet bör alltid vara skriftligt. I lagen finns numera särskilda regler för uppförande och tillbyggnad av småhus. De avser bl.a. slutbesiktning och vilket felansvar en näringsidkare har.

Näringsidkaren har bevisbördan för vad som har avtalats om arbetets omfattning, priset, tiden för betalning och tiden för färdigställandet. Finns ett skriftligt avtal skall dock detta normalt gälla.

En slutbesiktning skall göras när arbetet avslutas, helst av en opartisk besiktningsman. De fel och brister som då konstateras svarar näringsidkaren för. Besiktningsmannen skall också under- eller godkänna entreprenaden. Om en slutbesiktning ej har kommit till stånd gäller konsumenttjänstlagens allmänna felregler.

 

Byggfelsförsäkring

1§: En byggfelsförsäkring skall finnas när en byggnad, som helt eller till övervägande del skall användas som bostad för permanent bruk, uppförs eller när det i fråga om en sådan byggnad utförs åtgärder som kräver bygganmälan och som avsevärt förlänger byggnadens brukstid.
1a §: I fråga om en- och tvåbostadshus (småhus) gäller i stället för vad som sägs i 1§ att en byggfelsförsäkring skall finnas:

 • när ett småhus uppförs och
 • när ett småhus byggs till
 • eller  är föremål för en åtgärd med anmälningsplikt som avses i 9 kap.16§ plan- och bygglagen (2010:900) och det finns behov av en sådan försäkring.

Dvs. sådan ändring av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar planlösningen, installation eller väsentliga ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation inom byggnaden, installation eller väsentliga ändringar av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp inom byggnaden eller inom tomten.
En byggfelsförsäkring krävs inte om åtgärden, enligt 9 Kap. 4 - 6 §§ i PBL, inte kräver bygglov.  

Byggfelsförsäkringen gäller betr. ovanstående i 1a § även fritidshus.

Den som för egen räkning utför eller låter utföra ett byggnadsarbete (byggherren) ansvarar för att det finns en byggfelsförsäkring, om detta krävs. Kravet på byggfelsförsäkring gäller även om byggherren är konsument och utför merparten av arbetet  själv.

 

Färdigställandeskydd:

Ett färdigställandeskydd i form av bankgaranti eller försäkring skall finnas när ett småhus uppförs och när ett småhus byggs till eller är föremål för åtgärder som avses i 9 Kap. 16§ i PBL samt att det finns behov av sådant skydd.

Färdigställandeskyddet behövs ej om åtgärden, enligt 9 Kap. 4 - 6 §§ i PBL, inte kräver bygglov.

Färdigställandeskyddet gäller endast om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser ett småhus. Om konsumenten själv bygger huset, finns det naturligtvis inget behov av ett färdigställandeskydd. Detta innebär alltså att en självbyggare ej behöver teckna ett färdigställandeskydd.
Vem ser till att dessa regler följs?
Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) är det byggherren som har det fulla ansvaret för att lagar och regler efterlevs.

När du låter uppföra ett småhus på entreprenad eller själv bygger är det du som är byggherre, även om du är lekman på området. Det är därför mycket viktigt att du innan du sätter igång, tar reda på vilka regler som gäller. Du har bl.a. ansvaret för att huset har de tekniska egenskaper som krävs och att alla nödvändiga tillstånd finns.

Byggnadsnämnden skall också kontrollera att lagen efterlevs. Nämnden skall bl.a. se till att en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd har tecknats, där detta krävs. Startbesked får inte lämnas innan ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har visats upp.

Vid om- och tillbyggnad är det byggnadsnämnden som prövar huruvida ovanstående skydd behövs eller ej. Vid behovsprövningen skall byggnadsnämnden särskilt beakta de beräknade produktionskostnaderna för åtgärden och försäkringen (merkostnaden får t.ex. inte bli orimliga i förhållande till produktionskostnaden ) samt risken för allvarliga fel och skador. Detta gäller även för nybyggnad av fritidshus.

Byggnadsnämndens beslut är överklagningsbart till Länsstyrelsen.

För närvarande finns följande två bolag som tecknar Byggfelsförsäkring och Färdigställandeskydd:

 • Försäkrings AB Bostadsgaranti

  Box 26016,  100 41 STOCKHOLM
  Tel. 08-545 047 00
 • GAR-BO

  Box 45053, 104 30  STOCKHOLM
  Tel. 08-545 473 50

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation