Riktlinjer för basstationer (3G)

Bakgrund

De fyra utdelade licenserna för  tredje generationens mobiltelefoni (3G) innebär att områden med bofast befolkning skall få tillgång till mobiltelefonitjänster vid ingången av år 2004.

Samordning

Det är kommunens ambition att förmå operatörerna att samordna utbyggnaden med samnyttjande av master, för att minimera antalet master. Operatörerna skall i sin utbyggnad, i så stor utsträckning som möjligt, använda befintliga master.

Miljö

Sigtuna kommun skall sträva efter att utbyggnadens påverkan på landskapet och bebyggelsen med natur- och kulturmiljö, obrutna horisontlinjer samt arkitektoniska värden blir så liten som möjligt. Oönskade effekter i form av buller och olycksrisker skall undvikas.

Medicinsk påverkan

Utbyggnaden av 3G-nätet skall inte ha någon negativ hälsopåverkan. Operatören skall garantera att utstrålningen av radiovågor från basstationer understiger gällande gränsvärden för allmänhetens exponering för högfrekvent ektromagnetisk strålning. I förslaget till Översiktsplan 2002 finns direktiv för lågfrekventa elektromagnetiska fält angivet. Strålning från antenner i UMTS-systemet (Universal Mobile Telecommunications System) som monteras på byggnader eller master är mindre än från lågfrekventa kraftnät och andra högfrekventa nät för   t ex radio. Enligt WHO eller SSI, Statens strålskyddsinstitut, finns det inget behov av skyddsavstånd kring master eller teknikbodar.

Sigtuna kommun skall följa samhällsdebatten och nya forskningsresultat.

Upplåtelse/avtal

Vid uppförande på kommunens mark och byggnader skall masternas och antennernas tekniska utförande och placering vara fastställd och dokumenterad när avtalet tecknas. Operatören skall ansvara för nedmontering och borttransport av master och antenner som inte är i funktion.

Avtalstider

Sigtuna kommun bör begränsa avtalstiderna. Korta avtals- eller uppsägningstider möjliggör en snabb reaktion på nya resultat inom medicinsk och teknisk forskning.

Information

Sigtuna kommun strävar efter öppen och saklig dialog mellan operatören och allmänheten. Operatören skall på begäran biträda kommunen i dessa kontakter. Operatören skall fortlöpande tillhandahålla uppdaterat översiktligt kartmaterial över befintliga master, torn och bygglovpliktiga antenner. Råd och riktlinjer för uppsättning av basstationer, antenner med mera har utarbetats för Bygg- och trafiknämndens verksamhet. Dessa råd och riktlinjer är underordnade policyn.

Ovanstående riktlinjer antagna av Kommunstyrelsen 2002-11-18.

Läs mer om "Råd och riktlinjer för basstationer, antenner med mera för UMTS/3G-mobilsystem" i länken till vänster.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation