Remiss - bygglovärenden

Här kan man hitta ritningar till de ärenden där boende och hyresgäster har fått information i brevlådan eller genom affischering i porten.

Om en ansökan avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelse eller ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser ska kända sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs om den tilltänkta åtgärden underrättas och ges tillfälle att yttra sig. Du kan läsa mer i Plan- och bygglagen 5 kap 11 § (2010:900).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan