Tillgänglighet vid ny- och ombyggnad

 

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Även tomter, gator, torg och exempelvis badplatser ska kunna användas av dessa personer. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Man ska dock bygga om varsamt och beakta ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar.

Byggnader och tomter

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara. Fritidshus med högst två bostäder är undantagna. Arbetslokaler är också undantagna om det är obefogat med hänsyn till verksamhetens art att göra lokalerna tillgängliga och användbara, som motiveringen lyder.

Tomter avsedda för bebyggelse ska också vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt.

Lagar och förordningar

Krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 och 9, samt i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23.

Boverkets byggregler, BBR

Tillämpningsföreskrifter till lagen och förordningen finns i Boverkets byggregler, BBR. De flesta reglerna finns i avsnitt 3 men det finns också regler i avsnitt 8 om säkerhet vid användning. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation