Bygglovprocessen

 

Ditt ärende tas om hand och vårt arbete vidtar enligt nedan:

 

 • Postöppning - Första kontroll av ärendet  
 • Fördelning av ärendet till handläggare
 • Är ärendet komplett? Begäran om komplettering/komplettförklaring 
 • Koll mot detaljplan – översiktsplan – buller – fornminnen mm
 • Remiss till grannar och övriga berörda
 • Besök på platsen
 • Samråd och kontakt
 • Sammanställning av förutsättningar 
 • Beräkning av BTA (våningsyta) - bygglovavgift 
 • Delegationsbeslut eller nämndbeslut 
 • Tekniskt samråd och kontrollplan
 • Startbesked
 • Byggnadsarbetet får starta
 • Arbetsplatsbesök
 • Slutsamråd 
 • Slutbesked
 • Byggnaden får tas i bruk

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation