Bygglov

 

Ansökan

Bygglovsansökan lämnas eller skickas till Stadsbyggnadskontoret. Till ansökan, som görs på en blankett ska oftast bifogas ritningar som redovisar hur du har tänkt dig bygget.

Beslut om bygglov

Efter prövningen meddelas ett beslut om bygglov och de villkor och upplysningar som behövs. Vem (vilka) som utses till kontrollansvariga ska framgå av beslutet. Tillgängligheten och frångänglighet vid brand för rörelsehindrade, synskadade etc prövas redan i bygglovet. 

Innan byggnationen får påbörjas ska startbesked lämnas. Ett beslut om bygglov och startbesked gäller i 2 år, d.v.s. byggnadsarbeten skall påbörjas inom 2 år från startbeskedet och avslutas inom 5 år.

Tekniskt samråd

Byggnadsnämnden kallar till tekniskt samråd som ska hållas innan startbesked ges.

Startbesked

När alla handlingar inkommit och kan godkännas så får byggnadsnämnden besluta om startbesked, varefter byggnadsarbetena får påbörjas.

OBS! Påbörjas bygget utan startbesked beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.

Slutbesked

Innan du får ta det byggda eller din åtgärd i bruk ska du, om inte annat angivits i startbeskedet, begära ett slutbesked. Det får du när alla krav från kontrollplanen är uppfyllda och alla handlingar som krävts har lämnats in.

OBS! Om det byggda eller åtgärden tas i bruk innan slutbesked utfärdats, beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.

 

Handläggningstiden

Handläggningstiden är beroende av många faktorer, bl.a. hur komplett de inlämnade materialen är, om Stadsbyggnadskontoret skall höra grannarna eller ärendet remitteras till andra sakägare och/eller myndigheter, om ärendet kan beslutas genom delegation eller beslut ska tas i Bygg- och trafiknämnden.

Handläggningstiden ska för bygglovbeslutet enligt nya plan- och bygglagen vara maximalt 10 veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende kommit in och din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning. Den totala tiden får maximalt bli 20 veckor.

Efter bygglovbeslutet kan det i avaktan på genomförandet med tekniskt samråd och beslut om startbesked dröja ytterligare flera veckor innan byggandet kan påbörjas. 

Tänk på att söka bygglov i god tid innan önskad byggstart. Särskilt vår och försommar är det många som lämnar in bygglov varför handläggningstiden blir längre.

 

Ansökningsblanketter

Tryck här!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation